پنجشنبه, فروردین 2, 1398

کلیپ ها

رئیس فدراسیون جهانی IFBB در برنامه تلویزیونی هر روز با ورزش + ویدئو
حرکات تمرینی

تاثیر 55 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر متابولیسم چربی و كربو هیدارت

طی یک فعالیت زیر بیشینه تمرین یا فعالیت بدنی مناسب باعث کاهش سوخت کربوهیدرات و افزایش سوخت چربی در طی فعالیت بدنی با شدت متوسط می شود، در صورتی که طی فعالیت با شدت باال افزایش میزان سوخت کربوهیدرات و گلوکز نشان داده شده است. اهمیت تمرینات مقاومتی به عنوان یک عامل برای سالمت و توانایی بهبود عملکرد توسط جوامع علمی پزشکی مشخص شده و اخیراً انجمن قلب آمریکا نقش احتمالی تمرینات مقاومتی برای بیماران با نارسایی احتقان قلب را در راهنمای خود گنجانده است. با این وجود بیشتر تحقیقات...
1 2 3 186
صفحه 1 از 186