در چربی سوزی کدامیک زودتر مغلوب میشود, چربی یا عضله؟

x