رضا تقددسی

Taghadosi

رضا تقددسی

رضا تقددسی

رضا تقددسی

رضا تقددسی
ژنتیک 90%
قدرت در اراده 86%
کیفیت حجم 76%
Summary
نظر شما درباره این ورزشکار ؟
84 %
رضا تقددسی
User Rating : ( votes)