میر نورالهی و پروانی طلایی مسابقات بادی کلاسیک جهان شدند

x