هنگام کاهش وزن چربی ها از چه طریقی از بدن خارج می شوند؟

x