کاهش وزن با تمرینات قدرتی بهتر است یا تمرینات هوازی

x