یک روز پیش از آغاز مسابقات شرکت کنندگان فیزیک گزینش می شوند

x