برنامه تمرینی بدنسازی ۳۰ روزه برای بانوان

برنامه تمرینی بدنسازی ۳۰ روزه برای بانوان

- in بانوان, ورزش بانوان
6316
۰
fitness-women

تک اندام : اگر به دنبال بهترین برنامه برای شروع کردن به سوی تناسب اندام و بدنی قوی و سفت هستید ! نگران نباشید این روال تمرینی خواص شمارا به سمتی که میخواهید بروید هدایت خواهد کرد.

بانوان باید بیش از حد وزنه بلند کنند, نه این اصلا خوب نیست!

تنها راه رسیدن به اندامی خوش فرم چربی سوزی و ساختن عضلاتی خوش بر و رو در همان زمان است در واقع برنامه تمرینی زیر شمارا تا زمان رسیدن به این بدن یاری خواهد کرد .

 • هدف اصلی = ساخت عضله
 • نوع تمرینی = کل بدن
 • سطح برنامه = مبتدی
 • جنسیت = بانوان
روز اول گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
شنا ۱×۱۰ ۳×۱۵ ۳۰
بارفیکس ۱×۱۰ ۳×۱۰ ۳۰
اسکات پرشی ۱×۱۰ ۳×۱۵ ۳۰
لانگز دمبل حرکتی ۳×۱۰ ۳۰
ساق پا دمبل ایستاده ۳×۱۰ Alternate
شکم خوابیده ۳×۱۵ ۳۰

 

روز دوم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
زیر شکم خوابیده روی میز صاف در حالت پا صاف ۳×۲۰
۲۰دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )

روز سوم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
شنا ۱×۱۰ ۳×۱۵ ۳۰
بارفیکس ۱×۱۰ ۳×۱۰ ۳۰
اسکات پرشی ۱×۱۰ ۳×۱۵ ۳۰
لانگز دمبل حرکتی ۳×۲۰ ۳۰
ساق پا دمبل ایستاده ۳×۱۰ Alternate
شکم خوابیده ۳×۱۵ ۳۰
روز چهارم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
زیر شکم خوابیده روی میز صاف در حالت پا صاف ۳×۲۰
۲۰دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )
روز پنجم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
شنا ۱×۱۰ ۳×۱۵ ۳۰
بارفیکس ۱×۱۰ ۳×۱۰ ۳۰
اسکات پرشی ۱×۱۰ ۳×۱۵ ۳۰
لانگز دمبل حرکتی ۳×۱۰ ۳۰
ساق پا دمبل ایستاده ۳×۱۰ Alternate
شکم خوابیده ۳×۱۵ ۳۰
روز ششم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
زیر شکم خوابیده روی میز صاف در حالت پا صاف ۳×۲۰
۲۰دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )
روز هفتم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
روز استراحت (استراحت فعال) هر فعالیت تفریحی.
روز هشتم گرم کردن تعداد ست و تکرارها استراحت بین ست
بالا سینه دمبل ۱×۱۲ ۳×۱۲ ۳۰
زیر بغل دمبل خم ۱×۱۲ ۳×۱۲ ۳۰
سرشانه دمبل پرسی ۳×۱۲ ۳۰
لانگز دمبل تک پا ۱×۱۰ ۳×۱۰ ۳۰
اسکات دمبل گوبلت ۳×۱۲ Alternate
ساق پا دمبل تک پا ایستاده ۳×۱۲ Alternate
شکم روی میز زیر سینه ۳×۱۵ ۳۰
روز نهم گرم کردن تعداد ست و تکرارها استراحت
زیرشکم بارفیکس آویزان ۳×۲۰
۳۰دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )
روز دهم گرم کردن تعداد ست و تکرارها استراحت بین ست
بالا سینه دمبل ۱×۱۲ ۳×۱۲ ۳۰
زیر بغل دمبل خم ۱×۱۲ ۳×۱۲ ۳۰
سرشانه دمبل پرسی ۳×۱۲ ۳۰
لانگز دمبل تک پا ۱×۱۰ ۳×۱۰ ۳۰
اسکات دمبل گوبلت ۳×۱۲ Alternate
ساق پا دمبل تک پا ایستاده ۳×۱۲ Alternate
شکم روی میز زیر سینه ۳×۱۵ ۳۰
روز یازدهم گرم کردن تعداد ست و تکرارها استاحت
زیرشکم بارفیکس آویزان ۳×۲۰
۳۰دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )
روز دوازدهم گرم کردن تعداد ست و تکرارها استراحت بین ست
بالا سینه دمبل ۱×۱۲ ۳×۱۲ ۳۰
زیر بغل دمبل خم ۱×۱۲ ۳×۱۲ ۳۰
سرشانه دمبل پرسی ۳×۱۲ ۳۰
لانگز دمبل تک پا ۱×۱۰ ۳×۱۰ ۳۰
اسکات دمبل گوبلت ۳×۱۲ Alternate
ساق پا دمبل تک پا ایستاده ۳×۱۲ Alternate
شکم روی میز زیر سینه ۳×۱۵ ۳۰

روز سیزدهم گرم کردن تعداد ست و تکرارها استاحت
زیرشکم بارفیکس ۳×۲۰
۳۰دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )
روز چهاردهم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
روز استراحت (استراحت فعال) هر فعالیت تفریحی.
روز پانزدهم گرم کردن تعدا ست ها و تکرار استراحت
قفسه بالا سینه ۱×۱۲ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
شنا دست باز ۳×۱۵-۲۰ ۴۵
زیر بغل سیمکش از پشت ۱×۱۰ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
زیر بغل دمبل خم ۱×۱۰ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
نشر از جانب دمبل ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
کول دمبل ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
کرانچ روی زمین در حالت حرکت مورب پاها ۳×۲۰ ۳۰
روز شانزدهم گرم کردن تعداد ست ها و تکرار استراحت
جلو بازو دمبل ۱×۱۲ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
پشت بازو دیپ ۱×۱۰ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
اسکات هالتر پشت گردن ۲×۱۲ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
ددلیفت رومانیایی ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
ساق پا نشسته ۱×۱۲ ۳×۱۲-۱۵ ۳۰
Seated V-Up ۳×۲۰ ۳۰
روز هفدهم —- ————-
۳۰دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )

 • ۲ دقیقه گرم کردن
 • هر ۵ دقیقه ۳۰ثانیه با شدت بالا و ۲ دقیقه شدت پایین
 • ۳دقیقه خنک کردن بدن
روز هجدهم گرم کردن تعدا ست ها و تکرار استراحت
قفسه بالا سینه ۱×۱۲ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
شنا دست باز ۳×۱۵-۲۰ ۴۵
زیر بغل سیمکش از پشت ۱×۱۰ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
زیر بغل دمبل خم ۱×۱۰ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
نشر از جانب دمبل ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
کول دمبل ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
کرانچ روی زمین در حالت حرکت مورب پاها ۳×۲۰ ۳۰
روز نوزدهم گرم کردن تعداد ست ها و تکرار استراحت
جلو بازو دمبل ۱×۱۲ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
پشت بازو دیپ ۱×۱۰ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
اسکات هالتر پشت گردن ۲×۱۲ ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
ددلیفت رومانیایی ۳×۱۲-۱۵ ۴۵
ساق پا نشسته ۱×۱۲ ۳×۱۲-۱۵ ۳۰
Seated V-Up ۳×۲۰ ۳۰
روز بیستم —- ————-
۳۰دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )

 • ۲ دقیقه گرم کردن
 • هر ۵ دقیقه ۳۰ثانیه با شدت بالا و ۲ دقیقه شدت پایین
 • ۳دقیقه خنک کردن بدن
روز چهاردهم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
روز استراحت (استراحت فعال) هر فعالیت تفریحی.
روز بیست و دوم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
پرس سینه دمبل ۱×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۶۰
بالا سینه دمیب ۳×۸-۱۲ ۶۰
زیر بغل هالتر خم ۱×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۶۰
زیربغل سیمکش از جلو ۳xMax ۶۰
سرشانه دمبل پرسی ۱×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۶۰
شراگ دمبل ۳×۸-۱۲ ۶۰
کرانچ معکوس روی شیب ۳×۲۰ ۳۰
روز بیست و سوم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
جلو بازو دمبل شیب ۱×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۶۰
شنا دست جمع ۱×۱۰ ۳×۸-۱۲ ۶۰
اسکات هالتر جلو ۲×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۶۰
ددلیفت رومانیایی ۳×۸-۱۲ ۶۰
ساق پا ایستاده ماشین ۱×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۳۰
۳-Way Sit-Up ۳×۲۰ ۳۰
روز بیست و چهارم —- ————-
۳۰دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )

 • ۲ دقیقه گرم کردن
 • هر ۵ دقیقه ۳۰ثانیه با شدت بالا و ۲ دقیقه شدت پایین
 • ۳دقیقه خنک کردن بدن

روز بیست و پنجم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
پرس سینه دمبل ۱×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۶۰
بالا سینه دمیب ۳×۸-۱۲ ۶۰
زیر بغل هالتر خم ۱×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۶۰
زیربغل سیمکش از جلو ۳xMax ۶۰
سرشانه دمبل پرسی ۱×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۶۰
شراگ دمبل ۳×۸-۱۲ ۶۰
کرانچ معکوس روی شیب ۳×۲۰ ۳۰
روز بیست و ششم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
جلو بازو دمبل شیب ۱×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۶۰
شنا دست جمع ۱×۱۰ ۳×۸-۱۲ ۶۰
اسکات هالتر جلو ۲×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۶۰
ددلیفت رومانیایی ۳×۸-۱۲ ۶۰
ساق پا ایستاده ماشین ۱×۱۲ ۳×۸-۱۲ ۳۰
۳-Way Sit-Up ۳×۲۰ ۳۰
روز بیست و هفتم —- ————-
۳۰دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )

 • ۲ دقیقه گرم کردن
 • هر ۵ دقیقه ۳۰ثانیه با شدت بالا و ۲ دقیقه شدت پایین
 • ۳دقیقه خنک کردن بدن
روز بیست و هشتم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
روز استراحت (استراحت فعال) هر فعالیت تفریحی.
روز بیست و نهم —- ————-
۳۰دقیقه هوازی (دوچرخه – اسکی فضایی – تردمیل )

 • ۲ دقیقه گرم کردن
 • هر ۵ دقیقه ۳۰ثانیه با شدت بالا و ۲ دقیقه شدت پایین
 • ۳دقیقه خنک کردن بدن
روز سی اَم گرم کردن تعداد ست و تکرار استراحت
شنا ۱×۱۰ ۲-۳×۱۵ ۳۰
بارفیکس روبرو ۱×۱۰ ۲-۳×۱۰ ۳۰
اسکات پرشی ۱×۱۰ ۲-۳×۱۵ ۳۰
اسکات حرکتی ۲-۳×۱۰ ۳۰
ساق پا ایستاده ۲-۳×۱۰ Alternate
کرانچ روی میز ۳×۱۵ ۳۰
برنامه تمرینی بدنسازی ۳۰ روزه برای بانوان

تک اندام : اگر به دنبال بهترین برنامه برای شروع کردن به سوی تناسب اندام و بدنی قوی و سفت هستید ! نگران نباشید این روال

بررسی برنامه فیتنسی 30 روزه
تمرکز بر هدف
چربی سوزی
عضله سازی
افزایش قدرت
Summary
امتیاز شما به این برنامه !
91 %
موفقیت
User Rating : 3.5 (4 votes)

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر سایت تنها با اجازه کتبی از مدیر سایت مجاز می باشد.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

بیشتر بخوانید

۱۰ اشتباه در تمرینات بدنسازی بانوان

دلایل خوبی‌ برای توجه مردم به مجلات فیتنس