5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

اکثر بدنسازان در هر دو حالت عمدی و غیرعمدی به مرور زمان به به-کارگیری تکنیک تقلب در هر حرکتی عادت می-نمایند. بخش عمده این تکنیک-های تقلب را می-توان در چهار گروه طبقه-بندی کرد:

ـ ایست حرکت قبل از اتمام واقعی حداکثر نیرو
ـ انجام سریع حرکت علی-الخصوص در ابتدای شروع تکرار
ـ کوتاه کردن دامنه حرکت
ـ کمک گرفتن و درگیر کردن عضلات دیگر جهت اجراء حرکت
هر یک از چهار فاکتور فوق باعث سهولت در اجراء حرکت می-گردند. ترکیب هر چهار فاکتور فوق با یکدیگر باعث می-شود که نتیجه حاصله به-نحو قابل توجهی کاهش یابد.
به-خاطر داشته باشید که بهترین نتیجه ممکن در صورت اجراء تمرینات سخت-تر به-دست می-آید و نه تمرینات آسان-تر. وسوسه تقلب کردن در هر تکرار و هر ست را تا حد ممکن به حداقل برسانید

About the author

09304144679

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE