جمعه, فروردین 31, 1398
بانوانکاهش وزن

رژیمهای سخت و طولانی زودتر زنان را یائسه میکند

131بازدید

تک اندام : دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:

یائسگی یک فرآیند طبیعی است و زنانی که شیوه زندگی سالمتری دارند دیرتر به یائسگی و عوارض آن دچار میشوند. یائسگی یکی از مراحل طبیعی زندگی ً زنان است که معموال در حدود 48 تا 55 سالگی شروع میشود که در ابتدا عادت ماهیانه نامرتب شده و سپس به طور کامل قطع میشود.این گزارش میافزاید: عالئم و نشانههای یائسگی در زنان متفاوت است و ممکن است ورود به این دوران با تعداد کمی از عالئم یا تغییرات سالمتی باشد یا ممکن است تغییرات جسمی و روحی متعددی را به دنبال داشته باشد. در دوران یائسگی تعادل هورمونها دستخوش تغییرات میشود و عروق خونی متسع شده و سبب میشود درجه حرارت پوست باال رفته و احساس گرمایی که از سمت سینه به طرف شانهها، گردن و سر به طرف باال حرکت میکند، ایجاد شود. دفتر آموزش و ارتقای سالمت اعالم کرد: گرفتگی شایعترین عالئم دوران یائسگی است که ممکن است از 30 ثانیه تا 30 دقیقه طول بکشد و در اکثریت افراد ظرف 2 تا 3 دقیقه از بین میرود. دفعات گرفتگی از هر زنی تا زن دیگر متفاوت است. بنابراین گزارش، قاعدگی نامنظم، اختالالت خواب و تعریق شبانه، تغییرات مثانه، بیاختیاری ادرار، تغییرات روحی و تغییرات ظاهری از دیگر عالئم دوران یائسگی است.

1 Comment

Leave a Response