5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

الکل،نوشیدنی که بسیاری از جوانان و گاهآ الکل و ورزش بزرگساالن،متاسفانه رو به مصرف آن می آورند، بی آنکه از صدمات جبران ناپذیر آن در حال و آینده مطلع باشند. همانند گذشته سعی داریم با ارائه مقاالت مرتبط با سالمتی شما ورزشکاران عزیز را هرچه بیشتر با مواد مضر آشنا کنیم و با هم بکوشیم با حذف این محرک های ناسالم هرچه بیشتر خود را در مسیر رشد و تعالی قرار دهیم.

تاثیرات الکل بر سیستم قلب و عروق اتانول و بیماری فشارخون : یکی از عوامل ایجاد فشارخون در 11درصد مردان مصرف نوشیدنی های حاوی الکل است .افرادی که بیش از دو drinks درروز اتانول مصرف کرده اند نسبت به افراد همسن وهمجنس غیر الکلی دو برابر ریسک فشار خون بیشتر است .این اثرات وابسته به دوز مصرفی بوده و غالبا در دوز باالی پنج drinks درروز دیده می شود. مکانیسم اصلی ایجاد فشار خون ناشی از اتانول نامشخص است .مصرف الکل سبب افزایش سطح پالسمایی کاتکوالمین ها و رنین و آلدوسترون می شود که همه این فاکتورها سبب انقباض عروق و افزایش حجم خون و افزایش فشار خون می شود.فشار خون ناشی از مصرف الکل با قطع مصرف آن بر طرف می شود.

اتانول و متابولیسم لیپید : مصرف الکل اکسیداسیون اسید های چرب آزاد درکبد را مهارکرده و سبب افزایش سنتز کبدی تری گلیسیرید و ترشح VLDL میشود .بنابراین مصرف الکل سبب هیپرتری گلیسیرید می شود.هم چنین مصرف مقدار زیاد الکل سبب افزایش توتال کلسترول و کلسترول LDL می شود.مصرف منظم الکل سبب افزایش HDL می شود.در افراد مبتال به افزایش چربی خون باید از مصرف الکل اجتناب نمایند.

اتانول و بیماری عروق کرونر : مصرف مقادیر زیاد الکل همراه با افزایش ریسک بیماری آترواسکلروتیک عروق کرونر و افزایش مورتالیتی قلبی وعروقی می شود. حداقل بخشی از این افزایش ریسک ناشی از مصرف دوز باالی الکل است که همراه با بیماری پرفشاری خون– افزایش توده عضالنی بطن چپ که همراه با اختالل عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن است-هیپرتری گلیسیریدمی است. برعکس مصرف مقادیر کم الکل درافراد با ریسک پایین قلبی و عروقی همراه با کاهش خطر انفارکتوس و مرگ ومیر بوده است.اگرچه اغلب اعتقاد بر این است این خواص فقط ناشی از خاصیت آنتی اکسیدان و هموستاتیک شراب قرمز است.مطالعات متعددی نشان داده که مصرف کنندگان مقادیر متوسط الکل نسبت به کسانی که الکل مصرف نمی کنند یا مقادیر زیاد الکل مصرف کرده اندحدود 70-40 درصد عالیم بیماری عروق کرونر یا سکته مغزی ایسکمیک را کمتر نشان داده اند. مکانیسم های احتمالی مطرح شده برای اثرات محافظتی مقادیر کم الکل بصورت مولتی فاکتوریال بوده و بعضی اثرات مفید شامل :افزیش چربی مفید خون و اپو لیپو پروتئین a1 –مهار تجمع پالکتها – کاهش غلظت فیبرینوژن خون – افزایش فعالیت آنتی اکسیدان–اثرات ضد التهابی–بهبود فعالیت فیبرینولیتیک خون و…می باشد ولی اثرات محافظتی الکل بر سیستم قلب و عروق متفاوت است بیشترین اثر مفید در زنان در دوزهای کمتر از مردان است و بیشتر در سنین میانسالی است تا افراد جوان و افراد مسن .

اتانول و آریتمی قلبی : الکل یکی از عوامل شایع اریتمی قلبی است . شایع ترین آریتمی ناشی از مصرف الکل فیبریال سیون دهلیزی است که به holiday heartمرسوم است .ولی انواع آریتمی دهلیزی و بطنی می تواند رخ دهد مکانیسم احتمالی ایجاد آریتمی فاکتورهای همراه مثل استعمال دخانیات و اختالالت لکترولیتی و ابنور مالیتی متابولیک و فشار خون و یا آپنه خواب مطرح شده اند.کاهش منزیوم و پتاسیم و فسفات خون و ایجاد دیورز و کاهش سدیم دیده شده است.کمبود تیامین عامل بسیاری از عوارض الکل است .

الکل و نارسایی قلب : یکی از علل شایع و شناخته شده نارسایی قلب مصرف مقادیر زیاد الکل است.مکانیسم آسیب مستقیم یا متابولیت های سمی الکل سبب فیبروز بین بافتی–هیپر تروفی بطنی–اختالل فونکشن اتونوم و ایجاد کاردیو میو پاتی است .در 50درصد مصرف کنندگان مزمن بدون عالمت الکل اختالل عملکرد عضله قلب دیده شده است .

اتانول و مرگ ناگهانی : دربعضی مطالعات دیده شده مصرف مقادیر زیاد الکل بصورت مستقل از بیماری عروق کرونر سبب افزایش ریسک مرگ ناگهانی شده است این افزایش ریسک با افزایش سن و افزایش مقدار مصرفی الکل افزایش می یابد .برعکس مصرف مقادیر کم ا لکل در افراد بدون بیماری شناخته شده قلبی باعث کاهش مرگ ومیر قلبی و مرگ ناگهانی شده است . منبع: پزشک آنالین

About the author

09304144679
tak.amdam@yahoo.com

ارسال نظر