حرکات تمرینی

جلوبازو با دمبل میز شیبدار

175بازدید

جلوبازو با دمبل میز شیبدار
تمرینات ناحیه دوسر بازویی
عضالت اصلی درگیر: دوسر بازویی

وضعیت شروع:
1-به پشت روی میز شیبدار تکیه داده، و پاها را روی زمین بگذارید.
2-دستها را پس از گرفتن دمبل در کناربدنتان بطرف پائین آویزان کنید.
(کف دست رو به بالا)

تکنیک اجرای حرکت:

1-به آرامی دمبل دست چپ را به طرف شانه جمع کنید.
2-وقتی که به اوج انقباض در عضله دوسر بازویی رسیدید، به ارامی دمبل را تا وضعیت شروع پایین بیاورید.
3-بطور متناوب حرکت دست چپ و راست را ادامه دهیدتا تعداد تکرارهای مورد نظر شما تکمیل گردد.

  •  حرکت جلوبازو دمبل میز شیبدار به صورت معکوس (همچون تصویر زیر) نیز قابل اجراست.

bb2

Leave a Response