پنجشنبه, شهریور 29, 1397
حرکات تمرینی

جلو بازوی حجیم و ازهم تفکیک شده

48بازدید

biceps

دیگر در آرزوی جلو بازوی حجیم و ازهم تفکیک شده نباشید !

برنامه امروز تشکیل شده از 3گروه تمرین قدرتی (Power) و عضله ای (Muscle) و سوزاندن (Burn). با انجام این حرکات جلو بازویی بزرگتر از همیشه داشته باشید.

برنامه تمرینی
جلو بازو
حرکت ست تکرار
جلو بازو هالتر – قدرتی 4 3 to 5
جلو بازو لاری – عضله ای 2 6 to 12
جلو بازو شیب – عضله ای 2 6 to 12
جلو بازو سیمکش – سوزاندن 2 40

4 Comments

Leave a Response