رقص و رقصیدن یک ورزش برای تناسب اندام

رقصیدن.با ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺣﺮﮐﺎت باعث درگیری تمام عضلات بدن شده و یکی از عوامل چربی سوزی و دفع چربی های بدن میشود و از طرفی دیگر باعث خوش فرم شدن و زیبایی ران و باسن و دیگر باعث تناسب اندام و زیبا شدن اندام میشود ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ جالب اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﺴﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ، ﺣﻮاس ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﺴﺎواﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛

آیا رقص باعث افزایش و پهن شدن ران و باسن میشود ؟

آیا رقص چربی های بدن را میسوزاند ؟

آیا رقص اندام زیبا ای را به ما هدیه میکند ؟

این آیا ها و سوالات شما است ازین رو قصد دارم مطلبی در این رابط قرار دهم .

در ادامه همراه ما باشید…

رﻗﺼﯿﺪن ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ھﺎی آوردن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ورزش رﯾﺘﻤﯿﮏ، اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪن، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در ھﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ٣٠ دﻗﯿﻘﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺷﻤﺎ را ﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و ﺷُﺮ و ﺷُﺮ ﻋﺮق ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ٣٠ دﻗﯿﻘﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت را اداﻣﻪ دھﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﻗﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮐﺜﺮ ﺳﺒﮏ ھﺎی رﻗﺺ، ﺣﺘﯽ ﻧﻮع آرام آن واﻟﺲ، ﺷﺪﺗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٣ ﻣﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎده روی ﻣﺘﻮﺳﻂ دارد.

 

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﭼﺎردﯾﻮاری ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﻗﺼﻨﺪ، ﺿﺮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ ﺷﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. رﻗﺼﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم، ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم و ﺳﺮﻃﺎن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ھﺎ، آن ﻗﺪر از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎل ورزش ﮐﺮدن ھﺴﺘﯿﺪ! ﮐﺎﻟﺮی ﺳﻮزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﻗﺺ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮش ھﯿﮑﻞ و ﻻﻏﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ رﻗﺼﯿﺪن، ﮐﺎﻟﺮی ﺳﻮزی آن اﺳﺖ. در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ٣٠ دﻗﯿﻘﻪ ای رﻗﺺ، ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ وزن ۶٠ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺣﺪاﻗﻞ 99 ﮐﺎﻟﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺳﻮزاﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺳﺒﮏ رﻗﺺ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ رﻗﺺ ھﺎی ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺗﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎﻟﺮی ﺧﻮاھﯿﺪ ﺳﻮزاﻧﺪ.

The dancer

ﺑﺮای اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ و ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ رﻗﺼﯿﺪن اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮔﺎم ھﺎی رﻗﺺ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﻓﺸﺎری وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

 

ھﺮﭼﻪ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و در ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش رﻗﺺ ﺑﺮای ﻋﻀﻼت و ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮد را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش رﻗﺺ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﻨﮕﺎم رﻗﺺ، ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ او را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻧﯿﺰ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺗﺮ و ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﻓﻮاﯾﺪ ذھﻨﯽ رﻗﺺ ھﺎی ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺗﻨﺪ، ﻣﻐﺰ را ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد. ورزش ﮔﺮدش ﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮐﺴﯿﮋن راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺎم ھﺎی دﺷﻮار رﻗﺺ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ذھﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﯿﻔﺘﺪ. ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ رﻗﺺ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﺟﻨﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ورزش ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ زوال ﻣﻐﺰ را ﮐﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻐﺰ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﯿﻦ رﻗﺺ، اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﻮاﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﺎﻟﯽ رﻗﺺ، درﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رﻗﺼﯿﺪن ھﻢ ﻓﻮاﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ دارد، اﻣﺎ رﻗﺺ ﮔﺮوھﯽ و دو ﻧﻔﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، روح ﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دوﺳﺘﯽ ھﺎی ﺗﺎزه ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﮐﺮدن دوﺳﺘﯽ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

dance
اﺣﺴﺎس ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻦ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ، ﮔﺮوه ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع، ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪھﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ھﺎی رﻗﺺ، از اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ی اﯾﻦ ورزش زﯾﺒﺎ و رﯾﺘﻤﯿﮏ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﺒﮏ ھﺎی رﻗﺺ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب دارﻧﺪ. ھﻨﮕﺎم رﻗﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ذھﻦ ﺗﺎن را ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﭘﺮواز دھﯿﺪ و ﺑﻪ آراﻣﺶ دروﻧﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ رﻗﺼﯿﺪن ﻣﺪاوم، از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﮐﺎت و ﮔﺎم ھﺎی دﺷﻮار رﻗﺺ، ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

منبع : دلگرم

اخبار مرتبط

تحولی در پرورش عضلات پشت بازو ویژه مبتدیان(برنامه تمرینی)

پیام بگذارید

اطمینان حاصل کنید که (*) اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید که در آن نشان داده شده است. کد HTML مجاز نیست

x