فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام : آیین نامه لیگ پاورلیفتینگ ایران اعلام شد

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام : آیین نامه لیگ پاورلیفتینگ ایران اعلام شد

- in اخبار روز پرورش اندام
1066
۰

powelifting

تک اندام :  آیین نامه لیگ پاورلیفتینگ ایران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی جمهوری اسلامی‌ ایران،‌ با تصویب اعضای کمیته پاورلیفتینگ ایران آیین نامه لیگ پاورلیفتینگ در فصل جدید رقابت‌ها توسط علی رفیع زاده رییس این کمیته اعلام شد.

آیین نامه لیگ پاور لیفتینگ ایران به شرح زیر است:‌

فصل اول : مقدمه و تعریف  

مقدمه:

این آیین نامه با توجه به خصوصیات فعالیتهای بـاشگاهی و لزوم رعایت قوانین در مسابقات باشگاهی و ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء سطح کیفی رقابتها تدوین گردیده است .
تعریف : به منظور رشد کمی و کیفی و گسترش و تعمیم رشته ورزشی پاورلیفتینگ و اجرای مسابقات منظم و مستمـر بــاشگاهــی لیگ پاورلیفتینگ  فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام  بر پا می شود و مسئولیت اجرایی کامل و صحیح  آن به  عهده کمیتـــه پــاورلیفتینگ  فدراسیون  است  . منظور از عبارت پاورلیفتینگ کلیه رشته های زیر مجموعه این کمیته میباشد .

فصل دوم : هدف
ماده ۱ : ایجاد رقابتهای سالم جهت ارتقاء فنی ورزشکاران  .
ماده ۲ : ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به رشته پاورلیفتینگ  .
ماده ۳ : ایجاد زمینه های مناسب برای کشف ، رشد و پرورش نیروهای مستعد رشته پاورلیفتینگ  .
ماده ۴ : تعیین و استفاده از امکانات لازم در جهت تمرینات منظم و مستمر و استاندارد سازی مسابقات این رشته .
ماده ۵ : ایجاد زمینه های مناسب برای کسب درآمد ورزشکاران ، مربیان ، دست اندرکاران تیمها و غیره در رشته پاورلیفتینگ  .
ماده ۶ : انجام فعالیهای تبلیغاتی و بازرگانی و غیره به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون و هیـأت ها  .

فصل سوم : مقررات عمومی
ماده ۷ : بـاشگاهها ، تشکیلات و مـؤسساتی هستند که مطابـق با ضوابط وزارت ورزش و جوانان تـأسیس شده و می تــوانند با معرفی اداره کل ورزش و جوانان  استان مربوطه ، هیـأت بدنسازی و پرورش اندام  و با تأیید فدراسیون در رقابتها شرکت کنند .
ماده ۸ : در صورتی که در استان باشگاهها متمایل به شرکت در مسابقات لیگ نباشند ، ادارات کل استـانها میتوانند با توجه به توانایــی مالی تیمی را به نام اداره  ورزش و جوانان یا هیـأت  استان در مسابقات شرکت دهند ، به شرط اینکه شرایط مربوطه حضور در مسابقات باشگاهی را طبق ضوابط فدراسیون کسب کرده باشد .
ماده ۹ : تشخیص و تـأیید نحـوه حضور کلیه تیمها منوط به بررسی دقیق ادارات کل ورزش و جوانان  استــانها و هیـأت های مــربوطه و موافقت فـدراسیون بدنسازی و پرورش اندام  خواهد بود .
ماده ۱۰ : پس از اعلام آمادگی و ثبت نام نهایی از تیمهای شرکت کننده کمیته پاورلیفتینگ با هماهنگی فدراسیون بدنسازی و پـرورش اندام  نسبت به تنظیم جــدول و برنامه مسابقات اقدام خواهد کرد .

ماده ۱۱: مسئولیت و برگزاری مسابقات بر عهده  کمیته پاورلیفتینگ فدراسیون بدنسازی و پـرورش اندام و هیـأت های مربوطه و باشگاه  میزبان می باشد .
ماده ۱۲: مسابقات بصورت دوره ای و رفت و برگشت با شیوه مصوّب  ( برای مثال متمرکز ) برگزار می شود .
ماده ۱۳: مسابقات پـاورلیفتینگ  منطبق با شئونات  نظام جمهوری اسلامی برگزار و در برپایی آن آخرین قـــوانین ارسالــی تــوسّط فـدراسیون بین المللی و مقررات تنظیمی از جانب فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران مورد توجّه و عمل واقـع خواهد شد .
ماده ۱۴: مسابقات وزن به وزن انجام می شود و تیمهای شرکت کننده می بایست در هـر وزن یک ورزشکار  داشته باشند و از حضور دو ورزشکار در یک وزن جلوگیری می شود .
ماده ۱۵: کلیّه تجهیزات مورد استفاده باید منطبق با استانداردهای بین المللی و تأیید کمیته پاورلیفتینگ باشد .
ماده ۱۶: حضور کمتر از پنج  ورزشکار  در یک مسابقه ، ‌باعث باخت فنی تیم می گردد و امتیازی به تیم مزبور تعلّق نمی گیرد .
ماده ۱۷: هر تیم می تواند از یک سرپرست ، مدیر، سر مربی، مربی، کمک مربی، ماساژور، پزشک ، مسـؤل تدارکات و … استفاده نماید .
تبصره ۱: حضور افراد فوق الذکر در صحنه مسابقات منوط به صدور کارت از سوی فدراسیون می باشد .
تبصره ۲: استفاده از لباس ورزشی برای سرمربی ، مربی ، کمک مربی و ماساژور الزامیست .
تبصره ۳: نحوه استقرار افراد فوق در صحنه مسابقات ، کمیته پاورلیفتینگ مشخّص و تعیین می گردد .
تبصره ۴: علاوه بر افراد فوق هر تیم می تواند از وجود یک مشاور فنّی استفاده و او را به فدراسیون معرّفی نماید .
ماده ۱۸: معرّفی اعضاء تیمهای شرکت کننده در هر مسابقه ، به مسؤلان برگزاری ۳ ساعت قبل از شروع وزنکشی انجام می شود .
ماده ۱۹: مراسم وزن کشی ، پس از ثبت نام اعضاء تیم و دو ساعت قبل از شروع مسابقات با حضور  داوران مسابقه انجام می شود .
ماده ۲۰: محّل وزن کشی باید دارای شرایط استاندارد مورد نظر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام  باشد .
ماده ۲۱: مدّت زمان وزن کشی یک ساعت و نیم خواهد بود و بعد از آن هیچ ورزشکار  وزن کشی نخواهد شد .
ماده ۲۲: هنگام  وزن کشی تنها ورزشکار  و یک شخص اعم از سر مربی یا مربی می توانند در محّل وزن کشی حضور داشته باشند .
ماده ۲۳: وزن کشی با دو کیلوگرم ارفاق انجام می شود و هیچ ورزشکاری  حق ندارد بدون مایو روی ترازو  برود .
ماده ۲۴: هر ورزشکار  بیش از دو مرتبه نمی تواند به سالن وزن کشی مراجعه نماید .
ماده ۲۵: وزن کشی طبق مقررات بین المللی انجام می شود و استفاده از ترازوی  الکترونیکی برای وزن کشی الزامی است .
ماده ۲۶: نحوه محاسبه امتیازات تیم برنده در هر مسابقه به شرح ذیل می باشد :
تیمها از لحاط امتیاز  بصورت مسابقات کشوری رده بندی می شوند .
ماده ۲۷: در پایان فصل چنانچه امتیازات دو تیم مساوی شد و تعیین مقام تیمها ( برای مثال دو تیم  ) میسّر نگــردد ، ابتدا نوع مقامها و میزان امتیاز در مسابقات رو در رو  محاسبه می شود و در صورت تساوی مسابقــه دیگری در یک شهر که فدراسیون مشخّص می کند برگزار می شود تا تکلیف تیم برنده  مشخّص گردد .
ماده ۲۸: چنانچه شروع و یا ادامه مسابقه ای به هر علّت امکان پذیر نباشد ، فدراسیــون بــدنسازی و پــرورش اندام  و یا نماینده آن در مسابقات راجع به آن اعلام نظر خواهد کرد


فصل چهارم  : وظایف و تعهدات باشگاه :
ماده ۲۹: باشگاه شرکت کننده بایستی طبق اعلام فدراسیون و در موعد مقرّر اقــدامات مقتضی در خصوص اعلام آمادگی ، ثبت نــام و همچنین تنظیم و ارائه لیست ورزشکاران  و کادر اجرایی تیم و سایر مدارک اقدام نماید .
ماده ۳۰: ارائه مدارک مورد نیاز برای حضور در مسابقات لیگ عبارتند از :
۱: ارائه معرفی نامه باشگاه به نماینده تام الاختیار خود و داشتن معرفینامه از هیـأت و اداره کل استان متبوع .

 ۲: ارائه فیش بانکی به مبلغ ………………..………………………  واریز به شماره حساب …………………………………………………………  جهت حضور در لیگ پاورلیفتینگ .
تبصره : فدراسیون می تواند مبلغ مورد نظر در بند دو را  هر سال افزایش دهد .
۳:ارائه مدارک ورزشکاران  و کادر اجرایی شامل سرپرست ، مدیر تیم ، سر مربی ، مـربی ، کمک مربی ، مــاساژور ، پزشک ، مســـؤل تدارکات باشگاه به شرح ذیل :
الف: فتوکپی  کارت ملی و شناسنامه از تمامی صفحات به تعداد ۴ برگ به همراه اصل کارت ملی و شناسنامه .
ب: فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافی دائم و یا موقّت ، پشت و رو به تعداد ۴ برگ به همراه اصل کارت پایان خدمت و یا معافیّت ، لازم به ذکر است برای افرادی که در حال گذراندن خدمت نظام می باشند ،‌ارائه معرّفی نامه از محّل خدمت خود الزامی می باشد .
ج: فتوکپی کارت دانشجویی پُشت و رو به تعداد ۴ برگ به همراه اصل کارت دانشجویی و ارائه گواهی تحصیل از دانشگاه مورد نظر .
د: گواهی تحصیلی عکس دار با تائید اداره آموزش و پرورش مربوطه برای محصّلان و یا فتوکپی دفترچه آماده به خدمت بدون   مُهرغیبت برای غیر محصلین .
هـ : ۶ قطعه عکس ۴
x3 .
و : فتوکپی کارت بیمه همان سال  در ۴ برگ به همراه اصل آن .
ز : فتوکپی  قرارداد داخلی تنظیمی فی مابین باشگاه با ورزشکاران  و کادر اجرایی به تعداد ۴ برگ که به تأیید هیـأت استان رسیده باشد.
ح : بند ز می بایست توسط فدراسیون تأیید گردد .
ط : ارائه آلبوم تکمیل شده ورزشکاران  و کادر اجرایی .
ی : ارائه رضایت نامه از باشگاه قبلی در صورت نیاز .
ک : سپردن ودیعه به مبلغ ………………………………  از سوی تیمهای شرکت کننده .
ل : پُر کردن فرم تعهّد عدم دوپینگ .
م : لازم به ذکر است کلیه مدارک می بایست غیر مخدوش بوده و کپی آنها می بایست در دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شوند.
ماده ۳۱: باشگاه هایی که مسابقات در شهر آنان و یا در شهری که مورد نظر آنان یا فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام  باشد برگــزار گردد ، میزبان خوانده می شوند .
ماده ۳۲: باشگاه های میزبان موظّف هستند امکانات و شرایط لازم جهت برگزاری مسابقات را با هماهنگی هیأت مربوطه به نحـو مطلوب در شهر خود فراهم آورند :
الف : سالن ورزش با وسائل استاندارد .                    

ب : وسیله نقلیه با توجه به تعداد داوران و نمایندگان فدراسیون .
ج : اسکان و تغذیه مطلوب و مناسب برای داوران و نمایندگان فدراسیون .
د : رعایت کامل ادب و نزاکت و میهمان نوازی از سوی میزبان .
هـ : وجود تماشاگران که از هرگونه اهانت به میهمانان خود داری نمایند .
و : فراهم نمودن امکانات لازم جهت رعایت واجبات اسلامی .
ز : رعایت نظافت و بهداشت کامل در ارائه وسایل و امکانات یاد شده .
ح : تهیّه ترازوی  الکترونیکی جهت سر وزن رسیدن ورزشکاران در خوابگاه و  سالن مربوطه .
ماده ۳۳: همکاری لازم باشگاه ها با اداره های ورزش و جوانان و هیأت های بدنسازی و پرورش اندام  شهر خود الزامی می باشد .
ماده ۳۴: اجرای دستورالعمل های فدراسیون توسّط باشگاه الزامی می باشد .
ماده ۳۵: پرداخت جرائم اعلام شده از سوی کمیته انضباطی بابت انجام تخلفات از سوی ورزشکار ، کادر اجـرایی ، تماشاگران و غیــره توسّط باشگاه الزامی می باشد .
ماده ۳۶: همکاری لازم با فدراسیون در جهت نصب پلاکارد  و آگهی تبلیغاتی در محّل انجام مسابقات الزامی می باشد .
تبصره : باشگاه حقّ نصب پلاکارد و آگهی تبلیغاتی در محّل انجام مسابقات بدون همــــاهنگی و دستورالعمـل کتبی فدراسیــــون را دارا نمی باشد .
ماده ۳۷: پیش بینی محّل مورد نیاز تمرین تیمهای میهمان برای فقط روز قبل از مسابقات با هماهنگی هیأتهای مزبور الزامی است .
ماده ۳۸: پیش بینی وسائل کمکهای اوّلیه ، پزشک و آمبولانس در محّل برگزاری مسابقات الزامی است .
ماده ۳۹: پیش بینی محّل مناسب جهت تشکیل جلسات و کنگره قبل از مسابقات الزامی است .
ماده ۴۰: باشگاه های میزبان می توانند نسبت به تأمین محّل اسکان تیم میهمــان در صورت درخـــواست و پــرداخت هـزینه توسط  باشگاه میهمان اقدام نمایند . ( این امر توافقی و دو جانبه است )
تبصره : تیم میهمان بایستی مراتب درخواست اسکان خود را حداقّل یک هفته قبل از شروع مسابقــه بصورت کتبی به باشگاه میزبــان اعلام نماید و مبلغ محل اسکان را به حساب میزبان واریز نماید .
ماده ۴۱: باشگاه موظّف است کلیّه تعهدات خود را نسبت به فدراسیون ، ورزشکار ، کادر اجرایی و مـراجع ذیربط در زمان مقـــرّر انجام دهد.

فصل پنجم  : وظایف ورزشکاران  و کادر اجرایی تیم ها
ماده ۴۲: ورزشکاران و کادر اجرایی از ارکان اصلی انجام مسابقات لیگ باشگاه های کشور می باشند و موظّف هستند جهت انجام بهینـه مسابقات لیگ وظایف مربوط به خود در قرارداد و آئین نامه ها و ضوابط فدراسیون را به بهترین نحو انجام دهند .
ماده ۴۳ : ورزشکاران  و کادر اجــرائی موظفند در طول برگزاری مسابقات شئونــات اخلاقی و اجتماعی هماهنگ با ارزشهای اسلامی را رعایت نمایند ، در صورت مشاهده موارد غیر اخلاقی و اجتماعی کمیته انضباطی فدراسیون با اشد مجازات با متخلف برخورد می نماید .
ماده ۴۴: ورزشکاران  و کادر اجرائی موظف هستند به محض امضاء قرارداد و ثبت آن در فدراسیون بدنسازی و پـرورش اندام  نسبت به انجام تعهدات مندرج در قرارداد فی مابین به نحو مطلوب اهتمام ورزند .

ماده ۴۵: ورزشکاران و کادر اجرائی موظفند در  صورت درخواست فدراسیون بـدنسازی و پـــرورش اندام در وقت اعلام شده از طریق باشگاه و هماهنگی با مسئولین آن در محل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام حضور  یابند .
ماده ۴۶: هیچ یک از ورزشکاران و کادر اجرائی حق ندارند بدون هماهنگی باشگاه و فدراسیـــون بــدنسازی و پـــرورش اندام نسبت به استفاده از علایم تبلیغاتی بر روی لباس مسابقه خود در جریان مسابقات لیگ باشگاههای کشور اقدام نمایند .
ماده ۴۷ : ورزشکاران  و یا کادر اجرایی موظفند چنانچه تیم ملی پاورلیفتینگ  در هر رده بوجود وی احتیاج پیدا کرد با همــاهنگی باشگاه سریعاً خود را به مربیان تیم ملی معرفی نمایند .

فصل ششم  : نقل و انتقالات  ورزشکاران  و مربیان
ماده ۴۸ : مسئولیت نقل و انتقال در باشگاههای حاضر در لیگ به عهـده  کمیتـه پـاورلیفتینگ فـدراسیـون بـدنسازی و  پـرورش اندام  می باشند .
ماده ۴۹ : هر گونه نقل و انتقالات ورزشکاران  و کادر اجرائی در سطح باشگاههای کشور بر اساس عقد قرارداد بین  بـاشگاهها با رعایت دستورالعملها و ضوابط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام صورت می گیرد .
ماده ۵۰ : فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام دستورالعمل حاوی نکات مختلف از جمله حداکثر نفرات تشکیل دهنـــده هر تیم ، شرایط سنی ، تعداد نفرات ورزشکار  و مربی خارجی مجاز در تیمها را برای اطلاع باشگاهها اعلام می نماید .
ماده ۵۱ : فصل نقل و انتقالات  فروردین و اردیبهشت ماه هر سال میباشد .
تبصره : هر گونه تغییر احتمالی در زمان نقل و انتقالات توسط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام می گردد .
ماده ۵۲ : باشگاهها میتوانند ۱۶ ورزشکار  ، یک سرپرست ، یک  مدیرتیم ، سرمربی، مربی،کمک مربی ، پــزشک، ماساژور ، تدارکات و مسئول فنی و ۴ ورزشکار  در فصل نقل و انتقالات برای تیم خود برگزیده و به فدراسیون اعلام نمایند .
ماده ۵۳ :باشگاهها موظف به اعلام و اخذ کارت ۸ ورزشکار  تا قبل از شروع مسابقات میباشند .
ماده ۵۴ : از تاریخ ارائه مدارک و عقد قرارداد در فدراسیون تا زمان مسابقه ، دو  هفته فاصله زمانی می بایست باشد.
ماده ۵۵ : عقد قرارداد با ورزشکار و یا کادر اجرائی که قراردادی با باشگاه دیگر نداشته باشند در فصل نقل و انتقالات بلامانع میباشد ، در غیر اینصورت رضایت باشگاه تحت قرارداد می بایست صورت گیرد .
ماده ۵۶ : چنانچه ورزشکار  یا مربی قبل از پایان قرارداد بخواهد به باشگاه جدیدی منتقل گردد ملاک تـراضی دو باشگاه و ورزشکار و یا کادر اجرائی با ضوابط فدراسیون خواهد بود .
ماده ۵۷ : در نیم فصل مسابقات امکان جابجایی موقت دو ورزشکار از یک باشگاه به باشگاه دیگر به همراه رضایت نـامه از باشگاه تحت قرارداد با توجه به ضوابط فدراسیون میباشد .
ماده ۵۸: چنانچه سقف تعیین شده  برای تعداد نفرات در همان ابتدای شروع فصل توسط باشگاه  پر شده باشد آن باشگاه تا پایان فصل نمیتواند اقدام به عقد قرارداد با ورزشکار  جدید نماید .
ماده ۵۹ : باشگاه میتواند تنها ۲ ورزشکار  خارجی را در اختیار بگیرد و در هر مسابقه از وجود آنها بهره بگیرد .
تبصره : انتخاب مربی خارجی منوط به مربیگری در سطح ملی کشوری بلامانع است و مربی می بایست دارای گــواهی فعـالیت ملــی از کشور خود باشد .

ماده ۶۰ : چنانچه زمان قرارداد مربی یا ورزشکار  پایان یافته باشد در این حالت و تحت هر شرایطی مـربی یا ورزشکار آزاد  شنـــاخته می شود  و در این وضعیت میتواند با باشگاه جدید قرارداد  منعقد نماید .
ماده ۶۱ : باشگاهها و ورزشکاران  و کادر اجرائی میتوانند قرارداد یک ساله ، دو ساله و یا سه ساله منعقد نمایند .
تبصره : منظور از قرارداد سالانه فصل مسابقات میباشد .
ماده ۶۲: هر باشگاه می بایست ۱۰% از قرارداد ورزشکاران  را به هیـأت مربوطه استـــان  خود و ۱۰% دیگر را به کمیتــه پـــاورلیفتینگ فدراسیون تعلق دهد . 

ماده ۶۳ :چنانچهباشگاهبهدلایلیمنحلگرددیاتیمورزشیخودرامنحلنمایددرانتهایفصلمــربیوکادراجـرایییاورزشکار آنآزادشناختهمیشودواگردرفواصلمسابقاتانحلالصورتگیردفدراسیونبدنسازی و پرورش اندامتصمیمگیرندهخواهدبود .
ماده ۶۴ : انتقالموقتورزشکاران ویاکادراجراییباتراضیدوباشگاهوتوافقطرفینبطورموقتبرایحـداقلنیمفصلیاحداکثــر
 یکفصلمسابقاتیمیتواندصورتگیرد،درصورتیکه :
اولاً : تعدادورزشکاران  وکادراجراییباباشگاهبهقوتخودباقیماند.
ثانیاً : اصلقراردادقبلیورزشکار  وکادراجراییباباشگاهبهقوتخودباقیماند .
ماده ۶۵ : نقل و انتقال ورزشکار  ایرانی و خارجی با باشگاههای دیگر کشورها با تراضی دو باشگاه صرفاً از طریق فدراسیون 
بــدنسازی و پرورش اندام  و بر اساس مقررات بین المللی و ضوابط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام صورت گیرد.
ماده ۶۶ : باشگاه خارجی که یک ورزشکار ایرانی را به عضویت می پذیرد یا با او قرارداد منعقد میکند موظف است ۱۰% مبلغ قــرارداد را به فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام  ایران پرداخت نماید .
ماده ۶۷: باشگاه در موارد زیر در حین مسابقات فصل میتواند با تأیید فدراسیون 
بدنسازی و پـرورش اندام  ، ورزشکار  آزاد و یا فقط یک ورزشکار باشگاه دیگر را با تراضی باشگاه مربوطه به طور موقت برای یک فصل یا بیش از آن با عقد قرارداد به خدمت درآورد و جایگزین ورزشکار  کند که با توجه به موارد زیر آن ورزشکار را از دست داده باشد .
۱: فوت ورزشکار
۲: آسیب دیدگی و  یا نقص عضو ورزشکار با تأیید فدراسیون پزشکی و فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام به نحوی که قـادر به انجام مسابقه تا یک سال یا یک فصل نباشد .
۳: بیماری غیر قابل علاج به تأیید فدراسیون پزشکی و فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام
۴: به دلیل سایر مواردی که منجر به عدم امکان حضور ورزشکار  در مسابقات گردد و به تأیید فدراسیون
بـــدنسازی و پـرورش انـدام برسد.
ماده ۶۸: باشگاهها میوانند با ورزشکاران  زیر ۱۸ سال ( حداقل سن ۱۴ سال)  با اخذ رضایت نامه ولی قانونی  که در دفتر اسناد رسمی گـواهی امضاء شده باشد قرارداد منعقد نماید .
ماده ۶۹ : هر مبلغی که با توافق باشگاه ورزشکار در متن قرارداد قید شده باشد معتبر است و سایر توافقهای جانبی فاقد اعتبــار میباشد مگر در قرارداد قید گردد . در صورت مشاهده تخلف ۲۵% از کل قرارداد و توافقهای جانبی به عنوان جریمه از سوی باشگاه به فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام  پرداخت می گردد .

ماده ۷۰ : چنانچه قرارداد تنظیمی رسماً در فدراسیون بدنسازی و پـرورش اندام ثبت نشده باشد و یا تــأیید نگردد حضور ورزشکار  در باشگاه و تیم مربوطه غیر مجاز تلقی می شود .
ماده ۷۱: کلیه مالیاتهای احتمالی قراردادها با تعهد و توافق ورزشکار  و باشگاه خواهد بود .
ماده ۷۲ : مدت قرارداد برای ورزشکاران لیگ قهرمانی باشگاههای کشور حداقل یکسال در یک فصل و حداکثر ۳ سال در سه فصل خواهد بود .
ماده ۷۳: برای ورزشکاران خارجی مدت قرارداد فقط یک سال ( یک فصل ) میباشد و با تـوافق طـرفین حق تمدید بعد از انقضاء مــدت قرارداد امکان پذیر است .

فصل هفتم : تعهدات  باشگاه  نسبت  به  ورزشکاران  و کادر اجرائی
ماده ۷۴: باشگاه موظف است تعهدات مالی خود نسبت به ورزشکاران  و کادر اجرائی را بر اساس توافق فی مابین پرداخت نماید .
ماده ۷۵:‌باشگاه موظف است ورزشکاران  را در برابر فوت، سوانح ، صدمات و نقص عضو و هر گونه بیماری ناشی از مسابقات یا تمرینات یا به هنگام مسافرتهای داخل و خارج از کشور از طریق فدراسیون پزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا بیمه آزاد بیمـه نمـوده و ضمیمـه قرارداد شود .
ماده ۷۶: باشگاه موظف است نسبت به آگاه نمودن ورزشکار  و کادر اجرائی به مفاد مندرج در آئین نــامه داخلی بــاشگاه و مصوبـــات فدراسیون با اخذ امضاء واثر انگشت سبابه اقدام نماید .
ماده ۷۷: باشگاه موظف است وسایل ورزشی و ایمنی لازم جهت تمرینات و مسابقات برای ورزشکاران  را به رایگان فراهم سازد .
ماده ۷۸: باشگاه موظف است در صورت مصدومیت ورزشکاران  ناشی از مسابقات ، تمــرینات و مسافرتهای مربوط به مسابقــه وظایف مطروحه در قرارداد را به انجام برساند و بالعکس در صورتی که این مصدومیت خارج از مــوارد یاد شده و در اثر موارد خارج از نکات یاد شده باشد ورزشکاران حق ادعای مزایای مربوطه را نخواهند داشت .
ماده ۷۹: هر گاه ورزشکاران  و کادر اجرائی از مسابقه یا مسابقاتی محروم گردند باشگاه میتواند مزایای مدت محــرومیت  را پــرداخت نمایند و نیز میتوانند علاوه بر عدم پرداخت ، تنبیهات انضباطی لازم را مشروط بر آنکه قبلاً به اطلاع ورزشکار رسانـده شده باشد  اعمال نماید .

فصل هشتم : تعهدات ورزشکاران  و کادر اجرائی نسبت  به  باشگاه
ماده ۸۰ : ورزشکاران و کادر اجرائی قبل از اتمام مدت قرارداد حق ندارند با باشگاه دیگری مـوافقت نامه ای امضاء نمایند مگر با تـوافق باشگاه با باشگاه جدید و اعمال ضوابط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام.
ماده ۸۱: ورزشکاران  و کادر اجرائی نمی توانند در طول زمان قرارداد بدون اجــازه باشگاه در تمـرینات باشگاه دیگر و یا در مسابقــات رسمی و یا غیر رسمی باشگاههای دیگر تحت هر عنوان شرکت نمایند در این صورت بـــاشگاه میتواند بـر اساس آئین نــامه خود و یا درخواست ازکمیته انضباطی فدراسیون جرائمی برای متخلف درخواست نماید .
                                                                             

ماده ۸۲: ورزشکاران و کادر اجرائی موظف هستند در کلیه برنامه های فرهنگی ،  جلسات تمرین و مسابقه و مسافــرتهای ورزشی که به طور عرف و منطق برنامه ریزی شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولین و مربیان را اجرا نمایند و در صورت استنکاف بـاشگاه میتواند طبق ضوابطی که قبلاً تعیین و اعلام شده باشد تنبیهات انضباطی برای متخلف اعمال نماید و در غیـــر اینصورت از کمیتــه انضباطــی فدراسیون تقاضای مجازات برای متخلف می نماید .
ماده ۸۳: در صورتی که ورزشکاران  و کادر اجرائی به هر دلیل ممنوعیت عقد قرارداد داشته و قـــرارداد امضاء نمایند موظف هستند برابر درخواست باشگاه کلیه وجه اخذ شده را باز پرداخت نمایند و با اطلاع باشگاه شمول مجازات کمیته انضباطی فدراسیون خواهند گردید .
ماده ۸۴: در صورتیکه ورزشکاران  و کادر اجرائی بر اساس مفاد قرارداد آئین نامه داخلی باشگاه یا ضوابط فدراسیون عمل ننمایند باشگاه و یا فدراسیون میتواند برای احقاق حقوق خود از طریق کمیته انضباطی فدراسیون اقدام کند و از فدراسیون تقاضای محرومیت و  مجازات مالی خاطی را نماید در این صورت به تشخیص کمیته انضباطی ورزشکار و یا کادر اجرائی از مزایای مندرج در مفاد قرارداد  محروم  و  یا به محرومیت از عقد قرارداد با باشگاه دیگر حداکثر تا ۲ سال و همچنین جریمه نقدی محکوم می گردد .
ماده ۸۵: ورزشکاران و کادر اجرائی حق ندارند همزمان با چند باشگاه قرارداد امضاء نمایند و در صورت بروز چنین خطایی و با درخواست باشگاه ، کمیته انضباطی با در نظر گرفتن سوابق محرومیت و یا مجازات هایی برای متخلف در نظر می گیرد.
ماده ۸۶: مفاد کلیه قراردادهای داخلی و غیره تا پایان مدت اعتبار  خود باقی است و ملاک قضاوت در  کمیته انضباطی  فدراسیون  میباشد مگر اینکه خلاف شرع و قانون تنظیم گردیده باشد .
ماده ۸۷: مسائل  پیش بینی نشده  احتمالی که در کوران مسابقات و … بروز خواهد کرد و  توسط  نمایندگان  فدراسیون  و  یا  بر  اساس گزارش مدیران باشگاه اعلام گردند توسط کمیته پاورلیفتینگ با هماهنگی فدراسیون  بررسی و منتهی به صدور حکم لازم الاجرا میباشد.

فصل نهم : وظایف هیـأت های بدنسازی و پرورش اندام
ماده ۸۸: اجرای کلیه موارد اعلام شده از سوی فدراسیون
ماده ۸۹: برگزاری مسابقات طبق مقررات بین المللی و همکاری لازم با نمایندگان و داوران اعزامی فدراسیون
ماده ۹۰: انعکاس کلیه آئین نامه ها و بخش نامه های فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام  به باشگاههای مربوطه
ماده ۹۱: همکاری در مورد رفع مشکلات باشگاهها در زمینه تأمین وسایل و لوازم مورد نیاز
ماده ۹۲: همکاری و ارائه خدمات به تیمهای میهمان از قبیل سالن تمرین و غیره
ماده ۹۳: ارتباط  و هماهنگی لازم با فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام  و اداره کل ورزش و جوانان  استان
ماده ۹۴: نظارت بر باشگاههای شرکت کننده در لیگ از هیـأت مزبور
ماده ۹۵: هیـأت ها موظفند با برنامه ریزی  صحیح به نحوی عمل نمایند که نمایندگان فدراسیــون اشراف کامل به انجــام  وظایف خود داشته باشند .

فصل دهم : وظایف نماینده فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
ماده ۹۶: حضور د رمحل مسابقه، حداقل ۵ ساعت قبل از شروع مسابقه
ماده ۹۷: بررسی و هماهنگی لازم در زمینه آمادگی محل مسابقه و پرسنل فنی و اجرائی
ماده ۹۸: کنترل لیست اسامی و کارت  ورزشکاران  و کادر اجرائی تیمها و ممانعت  از حضور افراد غیر مجــاز که فاقد  کارت  صادر  شده از فدراسیون میباشند .
ماده ۹۹: اجراء و نظارت کامل بر مراسم وزنکشی
ماده ۱۰۰: نظارت بر قضاوت کلیه داوران و کادر اجرائی برگزاری مسابقات
ماده ۱۰۱: همکاری با سایر مسئولان محلی در زمینه حسن اجرای مسابقات
ماده ۱۰۲:اتخاذ تصمیم مناسب در کلیه اتفاقات و موارد به وجود آمده با توجه به شرایط و در نظر گرفتن خط مشی فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام
ماده ۱۰۳: ارائه گزارش مسابقات به فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام
ماده ۱۰۴: ارجاع شکایات مطروحه از سوی مسئولان تیمها به فدراسیون با توجه به ضوابط کمیته انضباطی
ماده ۱۰۵: نظارت مستقیم از بدو ورود تیم میهمان بر کلیه امور دو تیم

فصل یازدهم : وضع قهرمانان تیم ملی
ماده ۱۰۶: اهمیت دادن به تیم ملی در هر کشور سرلوحه و مبنای حرکت در راستــای مــوفقیت در هر رشته ورزشی قرار دارد . بنابراین باشگاهها در مورد ورزشکاران حاضر در اردوی تیم ملی باید بطور کامل با سیاستهای کلان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام  هماهنگ اقدام نمایند .
ماده ۱۰۷ : شرایط ورزشکاران  حاضر در اردوی تیم ملی و اوزان آنها  در ابتدای فصل و سال ورزشی توسط مربیان تیم ملی و فدراسیون مشخص می گردد و باشگاهها فقط با هماهنگی مربیان تیم ملی و فدراسیون در اوزان یاد شده از آنان استفاده می نماید در غیر اینصورت طبق تصمیمات کمیته انضباطی با آنان برخورد می شود .
ماده ۱۰۸ : اختیارات مربی تیم ملی در ارتباط با ورزشکاران تیم ملی دارای اولویت است .
الف ) در مورد ملی پــوشان با توجه به مسابقات جهانی ، آسیایی و … نظر مربی تیم ملـی در اولویــت قرار دارد و نظر فدراسیون در این ارتباط و هماهنگی با باشگاه لازم الاجراء میباشد .
ب ) قهرمان ملی پوش به فردی اطلاق می شود که طبق لیست اعلام شده از فدراسیون در اردوی تیم ملی حضور داشته باشد .
ج ) در صورتی که فردی از اردوی تیم ملی خارج شود دیگر جزء نفرات تیم ملی به شمار نمیرود .
ماده ۱۰۹: تعداد ملی پوشان در هر تیم منوط به نظر  کمیته پاورلیفتینگ فدراسیون قبل از هر فصل از مسابقات میباشد .
ماده ۱۱۰: به خاطر شرکت تیم ملی در مسابقات مختلف و یا به هر علت دیگر که سرمــربی تیم ملی صلاح بداند ورزشکاران  تیم ملــی قادر به حضور در مسابقه نباشند باشگاه می بایست از افراد ذخیره و جایگزین استفاده نماید .
ماده ۱۱۱: درآمد حاصله از بلیط فروشی به تیمهای میزبان تعلق خواهد گرفت .
                                                                                       
ماده ۱۱۲: کلیه هزینه های رفت و برگشت و اسکان و تغذیه و غیره به عهده باشگاههای شرکت کننده میباشد .
ماده ۱۱۳: هزینه رفت و برگشت  و حق الزحمه نمایندگان و داوران اعزامی از  محل پیش بینی  پرداخت باشگاههای شرکت کننده توسط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام  پرداخت می شود .
ماده ۱۱۴: هزینه تغذیه و پذیرایی ، اسکان نمایندگان و داوران اعزامی در زمان اقامت در شهر محل مسابقات به عهده میزبان میباشد .
ماده ۱۱۵: هزینه کلیه پرسنل اجرائی ، فنی انتظامی و خدماتی مسابقات به عهده میزبان میباشد .

فصل دوازدهم : مسائل انضباطی
ماده ۱۱۶ : مسائل انضباطی ، اعتراضات رسیده و شکایات ارسالی در کمیته انضباطـی مطرح و تصمیم  مقتضی توسط کمیتـه انضباطـی گرفته می شود و سایر تیمها ملزم  به رعایت و اجرای آن میباشد .
ماده ۱۱۷: اعتراضات می بایستی ظرف ۴۸ ساعت پس از انجام مسابقه همراه با …………………….. ریال تحویل فدراسیون یا نماینده آن شود .
ماده ۱۱۸ : هر یک از اعضاء و تیمها و کادر اجرایی با عوامل اجرایی چنانچه مشکل انضباطی داشته باشند موظفند در زمــان تعیین  شده در کمیته انضباطی حضور یابند .
ماده ۱۱۹ : در صورتیکه پرونده جهت بررسی در  کمیته  انضباطی باشد کمیته انضباطی میتواند  تا صدور  رأی ،  متخلفین  را از شرکت در مسابقات منع نماید و جلسه کمیته انضباطی می بایست در اسرع وقت برگزار گردد .
ماده ۱۲۰: مسئولین و مدیران تیمها مسئول مستقیم رفتار و مسائل انضباطی اعضاء تیم خود می باشند .
ماده ۱۲۱: موارد و مسائل انضباطی دوپینگ طبق قوانین بین المللی و نظر کمیته انضباطی نسبت ورزشکار  و  مربی  باشگاه  متخلف اعلام می گردد .

فصل سیزدهم : موارد پیش بینی نشده
ماده ۱۲۲: چناچه مواردی در آئین نامه پیش بینی نشده باشد کمیته لیگ با هماهنگی با کمیته مربوطه و  تأیید  ریــاست  فدراسیون اعلام نظر خواهد کرد .

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر سایت تنها با اجازه کتبی از مدیر سایت مجاز می باشد.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

بیشتر بخوانید

۱۰ اشتباه در تمرینات بدنسازی بانوان

دلایل خوبی‌ برای توجه مردم به مجلات فیتنس