5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام : حمزه هوشمند جاي پور علي فرد نشست.

abbf-ir

تک اندام : بعد از پیوستن فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران به فدراسیون IFBB جایگاه نایب رییسی ناصر پورعلی فرد در آسیا از دست رفت .

اما امسال در جریان برگزاری مسابقات پرورش اندام آسیایی ماکائو حمزه هوشمند به جای ناصر پور علی فرد به عنوان نایب رییس آسیا منصوب شد تا همچنان ایران با داشتن 2 کرسی در فدراسیون ABBF از قدرتمندان آسیا به حساب آید.

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE