5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

تک اندام : حرکت زیر بغل دمبل خم روی میز بالاسینه

هدف : بخش پایینی عضله بزرگ پشتی عضله متوازی الاضلاع. بخش میانی عضله ذورنقه ای

نوع تمرین : قدرتی

عضلات اصلی : زیر بغل

تعداد : 3ست 12تکراری

شروع:  روی نیمکت شیب دار قرار گرفته و دمبل را با هردو دست بگیرید. دست ها را به سمت پایین آویزان کنید طوری که کف دست ها رو به هم باشد.

اجرا:  با خم کردن آرنج ها، دمبل ها را تا دو طرف بدن بالا بکشید و پس از مکثی کوتاه به وضعیت اول برگردانید.

نکته: وضعیت تنه را در طول حرکت ثابت نگه دارید. اگر تنه را بالا بیاورید فشار را از عضلات هدف برداشته اید.

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE