5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

back

تک اندام : حرکت پشت پا هالتر

هدف: 1- دو سر رانی 2-نیمه غشایی 3- نیمه وتری

وضعیت شروع حرکت:
– میله المپیکی را با دستانی بازتر از پهنای 1 شانه ها بگیرید.

– میله را در سطح ران با دستانی کاملا صاف 2 نگه دارید.

تکنیک اجرای حرکت:

– پشت را صاف،باسن را به خارج و زانوها را 1 کمی خم نگه دارید.

– به ارامی میله را پایین بیاورید تا از زانوها 2 بگذرد.

– در این هنگام بایستی در عضلات سرینی و 3 همسترینگ و صاف کردن تنه ،به آرامی میله را بالا بیاورید.احساس کشش شود.

– با انقباض عضلات سرینی و همسترینگ و 4 صاف کردن تنه به آرامی میله را بالا بیاورید.

-حرکت را تکرار کنید تا زمانی که تعداد 5 تکرارهای مورد نظر شما کامل گردد.

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE