یکشنبه, مهر 29, 1397

archiveمقالات بدنسازی

حرکات تمرینیمقالات ورزشی

راهکاری برای ساخت شکمی شش تکه

بسـیار شـنیده ام کـه پک کامل عضلات شـکم در آشـپزخانه سـاخته می شـود و نه در باشـگاه. آیـا انجـام تمرینـات اختصاصـی...