5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Tag

همزمان عضله سازی و چربی سوزی

چربی سوزی و عضله سازی در یک زمان

ساختن عضله و از دست دادن چربی به صورت همزمان غیر ممکن نیست. همانطور که میدانید ۲ گروه مجله را مطالعه می کنند،گروه اول کسانی اند که هدفشان ساختن عضله است و گروه دوم هدفشان از دست دادن چربی است. با این حال،آیا ساختن عضلات و از دست دادن همزمان چربی ها ممکن است؟ اگر...
Read More

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE