هورمون کورتیزول

هورمون کورتیزول

cortisol
پزشكي ورزشي چربی سوز ها هورمون ها ورزش بانوان
یکی از علتهای نتیجه نگرفتن از تمرین ترشح بیش از حد کورتیزول میباشد 💢کورتیزول چیست؟ کورتیزول که از آن به عنوان هورمون استرس یاد میشود اگرچه به طور ...
۱