امید جبلی نائب رئیس کمیته داوران فدراسبون جهانی IFBB شد

x