تاثیر 55 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر متابولیسم چربی و كربو هیدارت

x