افزایش حجم و وزن, تغذیه

حجيم شدن با وعده هاي غذايی

مقدار غذايي كه شما بايد در يك دوره حجم بخوريد بستگي به نوع بدنتان دارد كه چقدر سخت يا راحت
وزن اضافه ميكنيد. اجازه دهيد نگاهي داشته باشيم به بدنسازان با تجربه. اين گروه از بدنسازان آنهايي هستند
كه حتي در دوران حجم هم نميخواهند چربي زيادي به بدنشان اضافه شود. چنانچه شما هم اين چنين هستيد
پيش از شروع يك رژيم عضلهسازي، مقدار كالري دريافیتي روزانه خود را افزايش دهيد. ساختن سايز عضلاني
بدون اضافه شدن چربي در بدن نيازمند اضافه شدن كالري دريافیتي ا ست اما شما بايد پيش از بالا بردن كالري
دريافیتي مقدار دريافیتي فعلي خود را پيدا كنيد. خوردن هر چيزي كه ميبينيد، بي شك باعث ا ضافه شدن ذخاير
چربي در بدن خواهد شد.
به مدت يك هفیته به صورت روزانه هر آنچه كه ميخوريد را يادداشت كنيد. براي محاسبه كالريهاي
دريافیتي خود نياز به خريد يك ترازوي آشپزخانهاي پيدا خواهيد كرد. به اضافه يك كتاب تغذيه كه كالري هر
غذا در آن ذكر شده باشد. تنها راه پيدا كردن مقدار كالري دريافیتي روزانه در حال حاضر همين است. بعضيها مقدار كالري دريافیتيشان هر روز فرق ميكند. آنها شايد شنبه 2500 كالري مصرف كنند، يكشنبه 3300 واحد،
دوشنبه 3700 واحد و سهشنبه 2800 واحد. در اين روش بايد پس از محاسبه 7 روز كالري دريافیتي جمع آنها
را تقسيم بر 7 كرد تا عدد ميانگين كالري دريافیتي روزانه بدست آيد. چنانچه با رژيم فعلي خود ميزان وزن
بدنتان ثابت ميماند، يعني كه مقدار كالري دريافیتيتان در حد حفظ كردن بدن است.
همچنين لازم است تعيين كنيد كه چند گرم پروتئين، كربوهيدرات و چربي به صورت روزانه مصرف
ميكنيد. شايد متعجب شويد از اينكه بعد از محا سبه ببينيد به ميزان كافي پروتئين در رژيم غذايي خود دريافیت
نميكنيد، يا مثلا چربي زيادي ميخوريد. جهت محاسبه ميزان درصد هر يك از مواد مغذي (كربوهيدرات،
پروتئين و چربي) از مقدار كل كالري دريافیتي روزانه، وزن هر يك از مواد مغذي را ضرب در ميزان كالري هر
گرم آن كنيد.
يادآور ميشويم كه هر گرم كربوهيدرات و پروتئين 4 كالري و هر گرم چربي حدود 9 گرم انرژي دارد.
به عنوان مثال اگر شما روزي 200 گرم پروتئين مصرف ميكنيد، يعني 800 كالري از پروتئينها دريافیت
ميكنيد. با فرض اينكه كل كالري دريافیتي روزانهتان 3400 واحد باشد با تقسيم كردن كالري حاصل از يك
گروه خاص به كل كالري ميتوانيد درصد آن را از كل كالري محاسبه كنيد كه در اين مثال مقدار پروتئين
800 ÷ 3400 = 23/ 23 درصد ميباشد. 5 / دريافیتي 5
با رو شي م شابه اين ميتوانيد در صد كربوهيدرات و چربي دريافیتي خود را از كل كالريها محا سبه كنيد.
اگر روزي 3200 كالري مصرف ميكنيد و ميخواهيد كه وزن بدن را افزايش دهيد و سايز عضلات را بالا
ببريد، بايد با اضافه كردن 20 درصد كالري به رژيم كار خود را آغاز كنيد. 20 درصد 3200 ميشود 640
واحد كالري كه با اضافه كردن آن كالري دريافیتيتان 3840 واحد خواهد شد. وقتي كه عدد مورد نظر بدست
آمد براي تامين آن لازم ا ست كه به هر يك از وعدههاي غذايي خود مقداري غذا ا ضافه كنيد يا اينكه وعدههاي بي شتري به رژيم خود بيافزاييد. مثلا اگر در حال حا ضر روي 6 وعده غذا ميخوريد آن را به 7 وعده بر سانيد
كه روش سادهاي هم ميباشد. اگر از لحاظ زمان در محدوديت هستيد و امكان افزودن يك وعده ديگر را نداريد
بايد در هر وعده غذا را بيشتر كنيد.
مثلا به جاي اينكه صبحانه 2 عدد تخممرغ + 6 عدد سفيده + يك فنجان جو دو سر ميخوريد، آن را به
1 فنجان جو دو سر برسانيد، افزايش مصرف مقدار غذاها در هر / 3 عدد تخممرغ كامل + 6 عدد سفيده + 5
وعده به آرامي باعث افزايش وزن خواهد شد.
يك نسبت غذايي خوب براي دوران حجم اين است:
%35 پروتئين
%50 كربوهيدرات
%15 چربي
بعد از رعايت اين رژيم براي يك ماه (و با فرض اينكه شدت تمرين و مقدار وزنههاي كاربرديتان هم
بيشتر شده باشد) بايد افزايش سايز عضلاني و وزن بدن را شاهد باشيد. اگر هنوز احساس ميكنيد كه وزني كه
در نظر دا شتهايد را به د ست نياوردهايد، ميتوانيد 10 در صد ديگر كالري دريافیتي خود را افزايش دهيد كه طبق
مثال ميشود روزي 4224 كالري.
اگر شاهد اضافه شدن بافیتهاي چربي بدن بوديد، بايد كالري دريافیتي خود را كنترل كنيد تا از اضافه
شدن چربي بي شتر جلوگيري به عمل آوريد يعني مقداري كالري دريافیتي را كاهش دهيد، براي كم كردن كالري
به ميزان پروتئين دريافیتي نبايد دست بزنيد و چربي را هم در همان 15 % نگهداريد. بنابراين فقط كربوهيدراتها
هستند كه بايد كم شوند.

اين روش، مطمئنترين و پي شروندهترين ا ستراتژي براي افزايش وزن بدن به صورت تدريجي ا ست در
عين حالي كه چربي بدن هم تحت كنترل باقي ميماند.
پس از برر سي اين نوع بدن بايد به برر سي نوع ديگر بپردازيم. نوع ديگر بدنهايي ه ستند كه متابولي سم
خيلي سريعي دارند و افزايش وزن برايشان غير ممكن به نظر ميرسد چه از نوع عضله چه از نوع چربي.
برخي از بدنسازان نيازي به شمردن كالري دريافیتي و وزن كردن غذاهاي خود ندارند. آنها بايد روي
دريافیت پروتئينها از منابع كامل آن در هر وعده تمركز كنند و همچنين بايد كه مقدار زيادي هم كربوهيدرات
مركب به اضافه اسيدهاي چرب ضروري در هر وعده غذايي براي بدن خود تامين كنند.
نكته: نبايد از نمونه برنامه غذايي اين مقاله ا ستفاده كنيد چرا كه اين برنامه براي شخص جان هن سن بوده
و براي هر كسي بايد يك رژيم به تناسب وزن و متابوليسم به كمك يك متخصص تنظيم شود.

نويسنده: جان هنسن

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *