اخبار روز پرورش اندام

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام : آیین نامه لیگ پاورلیفیتینگ ایران اعلام شد

powelifting

تک اندام :  آیین نامه لیگ پاورلیفیتینگ ایران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی جمهوری اسلامی‌ ایران،‌ با تصویب اعضای کمیته پاورلیفیتینگ ایران آیین نامه لیگ پاورلیفیتینگ در فصل جدید رقابت‌ها توسط علی رفیع زاده رییس این کمیته اعلام شد.

آیین نامه لیگ پاور لیفیتینگ ایران به شرح زیر است:‌

فصل اول : مقدمه و تعريف  

مقدمه:

این آیین نامه با توجه به خصوصيات فعاليتهاي بـاشگاهي و لزوم رعايت قوانين در مسابقات باشگاهي و ايجاد زمينه مناسب براي ارتقاء سطح كيفي رقابتها تدوين گرديده است .
تعريف : به منظور رشد كمي و كيفي و گسترش و تعميم رشته ورزشی پاورلیفیتینگ و اجراي مسابقات منظم و مستمـر بــاشگاهــي ليگ پاورلیفیتینگ  فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام  بر پا مي شود و مسئولیت اجرایی کامل و صحیح  آن به  عهده کمیتـــه پــاورلیفیتینگ  فدراسيون  است  . منظور از عبارت پاورلیفیتینگ کلیه رشته های زیر مجموعه این کمیته میباشد .

فصل دوم : هدف
ماده 1 : ايجاد رقابتهاي سالم جهت ارتقاء فنی ورزشکاران  .
ماده 2 : ترغيب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به رشته پاورلیفیتینگ  .
ماده 3 : ايجاد زمينه هاي مناسب براي كشف ، رشد و پرورش نيروهاي مستعد رشته پاورلیفیتینگ  .
ماده 4 : تعيين و استفاده از امكانات لازم در جهت تمرينات منظم و مستمر و استاندارد سازی مسابقات این رشته .
ماده 5 : ايجاد زمينه هاي مناسب براي كسب درآمد ورزشكاران ، مربيان ، دست اندركاران تيمها و غيره در رشته پاورلیفیتینگ  .
ماده 6 : انجام فعاليهاي تبليغاتي و بازرگاني و غيره به منظور تقويت بنيه مالي فدراسيون و هیـأت ها  .

فصل سوم : مقررات عمومي
ماده 7 : بـاشگاهها ، تشكيلات و مـؤسساتي هستند كه مطابـق با ضوابط وزارت ورزش و جوانان تـأسيس شده و مي تــوانند با معرفي اداره كل ورزش و جوانان  استان مربوطه ، هيـأت بدنسازی و پرورش اندام  و با تأييد فدراسيون در رقابتها شركت كنند .
ماده 8 : در صورتي كه در استان باشگاهها متمايل به شركت در مسابقات ليگ نباشند ، ادارات كل استـانها ميتوانند با توجه به توانايــي مالي تيمي را به نام اداره  ورزش و جوانان یا هیـأت  استان در مسابقات شركت دهند ، به شرط اينكه شرايط مربوطه حضور در مسابقات باشگاهي را طبق ضوابط فدراسيون كسب كرده باشد .
ماده 9 : تشخيص و تـأييد نحـوه حضور كليه تيمها منوط به بررسي دقيق ادارات كل ورزش و جوانان  استــانها و هیـأت های مــربوطه و موافقت فـدراسيون بدنسازی و پرورش اندام  خواهد بود .
ماده 10 : پس از اعلام آمادگي و ثبت نام نهايي از تيمهاي شركت كننده کمیته پاورلیفیتینگ با هماهنگی فدراسيون بدنسازی و پـرورش اندام  نسبت به تنظيم جــدول و برنامه مسابقات اقدام خواهد كرد .

ماده 11: مسئولیت و برگزاري مسابقات بر عهده  کمیته پاورلیفیتینگ فدراسيون بدنسازی و پـرورش اندام و هيـأت هاي مربوطه و باشگاه  ميزبان مي باشد .
ماده 12: مسابقات بصورت دوره اي و رفیت و برگشت با شيوه مصوّب  ( برای مثال متمرکز ) برگزار مي شود .
ماده 13: مسابقات پـاورلیفیتینگ  منطبق با شئونات  نظام جمهوري اسلامي برگزار و در برپايي آن آخرين قـــوانين ارسالــي تــوسّط فـدراسيون بين المللي و مقررات تنظيمي از جانب فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام جمهوري اسلامي ايران مورد توجّه و عمل واقـع خواهد شد .
ماده 14: مسابقات وزن به وزن انجام مي شود و تيمهاي شركت كننده مي بايست در هـر وزن يك ورزشکار  داشته باشند و از حضور دو ورزشکار در يك وزن جلوگيري مي شود .
ماده 15: كليّه تجهيزات مورد استفاده بايد منطبق با استانداردهاي بين المللي و تأیید کمیته پاورلیفیتینگ باشد .
ماده 16: حضور كمتر از پنج  ورزشکار  در يك مسابقه ، ‌باعث باخت فني تيم مي گردد و امتيازي به تيم مزبور تعلّق نمي گيرد .
ماده 17: هر تيم مي تواند از يك سرپرست ، مدير، سر مربي، مربي، كمك مربي، ماساژور، پزشك ، مسـؤل تداركات و … استفاده نمايد .
تبصره 1: حضور افراد فوق الذكر در صحنه مسابقات منوط به صدور كارت از سوي فدراسيون مي باشد .
تبصره 2: استفاده از لباس ورزشي براي سرمربي ، مربي ، كمك مربي و ماساژور الزاميست .
تبصره 3: نحوه استقرار افراد فوق در صحنه مسابقات ، کمیته پاورلیفیتینگ مشخّص و تعيين مي گردد .
تبصره 4: علاوه بر افراد فوق هر تيم مي تواند از وجود يك مشاور فنّي استفاده و او را به فدراسيون معرّفي نمايد .
ماده 18: معرّفي اعضاء تيمهاي شركت كننده در هر مسابقه ، به مسؤلان برگزاري 3 ساعت قبل از شروع وزنکشی انجام مي شود .
ماده 19: مراسم وزن كشي ، پس از ثبت نام اعضاء تيم و دو ساعت قبل از شروع مسابقات با حضور  داوران مسابقه انجام مي شود .
ماده 20: محّل وزن كشي بايد داراي شرايط استاندارد مورد نظر فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام  باشد .
ماده 21: مدّت زمان وزن كشي يك ساعت و نیم خواهد بود و بعد از آن هيچ ورزشکار  وزن كشي نخواهد شد .
ماده 22: هنگام  وزن كشي تنها ورزشکار  و يك شخص اعم از سر مربي يا مربي مي توانند در محّل وزن كشي حضور داشته باشند .
ماده 23: وزن كشي با دو كيلوگرم ارفاق انجام مي شود و هيچ ورزشکاری  حق ندارد بدون مايو روي ترازو  برود .
ماده 24: هر ورزشکار  بيش از دو مرتبه نمي تواند به سالن وزن كشي مراجعه نمايد .
ماده 25: وزن كشي طبق مقررات بين المللي انجام مي شود و استفاده از ترازوی  الكترونيكي براي وزن كشي الزامي است .
ماده 26: نحوه محاسبه امتيازات تيم برنده در هر مسابقه به شرح ذيل مي باشد :
تيمها از لحاط امتیاز  بصورت مسابقات كشوري رده بندي مي شوند .
ماده 27: در پايان فصل چنانچه امتيازات دو تيم مساوي شد و تعيين مقام تیمها ( برای مثال دو تیم  ) ميسّر نگــردد ، ابتدا نوع مقامها و میزان امتیاز در مسابقات رو در رو  محاسبه می شود و در صورت تساوی مسابقــه ديگري در يك شهر كه فدراسيون مشخّص مي كند برگزار مي شود تا تكليف تيم برنده  مشخّص گردد .
ماده 28: چنانچه شروع و يا ادامه مسابقه اي به هر علّت امكان پذير نباشد ، فدراسيــون بــدنسازی و پــرورش اندام  و يا نماينده آن در مسابقات راجع به آن اعلام نظر خواهد كرد


فصل چهارم  : وظايف و تعهدات باشگاه :
ماده 29: باشگاه شركت كننده بايستي طبق اعلام فدراسيون و در موعد مقرّر اقــدامات مقتضي در خصوص اعلام آمادگي ، ثبت نــام و همچنين تنظيم و ارائه ليست ورزشکاران  و كادر اجرايي تيم و ساير مدارك اقدام نمايد .
ماده 30: ارائه مدارك مورد نياز براي حضور در مسابقات ليگ عبارتند از :
1: ارائه معرفي نامه باشگاه به نماينده تام الاختيار خود و داشتن معرفینامه از هیـأت و اداره کل استان متبوع .

 2: ارائه فيش بانكي به مبلغ ………………..………………………  واريز به شماره حساب …………………………………………………………  جهت حضور در ليگ پاورلیفیتینگ .
تبصره : فدراسيون مي تواند مبلغ مورد نظر در بند دو را  هر سال افزايش دهد .
3:ارائه مدارك ورزشکاران  و كادر اجرايي شامل سرپرست ، مدير تيم ، سر مربي ، مـربي ، كمك مربي ، مــاساژور ، پزشك ، مســـؤل تداركات باشگاه به شرح ذيل :
الف: فیتوكپي  کارت ملی و شناسنامه از تمامي صفحات به تعداد 4 برگ به همراه اصل کارت ملی و شناسنامه .
ب: فیتوكپي كارت پايان خدمت يا معافي دائم و يا موقّت ، پشت و رو به تعداد 4 برگ به همراه اصل كارت پايان خدمت و يا معافيّت ، لازم به ذكر است براي افرادي كه در حال گذراندن خدمت نظام مي باشند ،‌ارائه معرّفي نامه از محّل خدمت خود الزامي مي باشد .
ج: فیتوكپي كارت دانشجويي پُشت و رو به تعداد 4 برگ به همراه اصل كارت دانشجويي و ارائه گواهي تحصيل از دانشگاه مورد نظر .
د: گواهي تحصيلي عكس دار با تائيد اداره آموزش و پرورش مربوطه براي محصّلان و يا فیتوكپي دفیترچه آماده به خدمت بدون   مُهرغيبت براي غير محصلين .
هـ : 6 قطعه عكس 4
x3 .
و : فیتوكپي كارت بيمه همان سال  در 4 برگ به همراه اصل آن .
ز : فیتوکپی  قرارداد داخلي تنظيمي في مابين باشگاه با ورزشکاران  و كادر اجرايي به تعداد 4 برگ که به تأیید هیـأت استان رسیده باشد.
ح : بند ز می بایست توسط فدراسیون تأیید گردد .
ط : ارائه آلبوم تكميل شده ورزشکاران  و كادر اجرايي .
ي : ارائه رضايت نامه از باشگاه قبلي در صورت نياز .
ك : سپردن وديعه به مبلغ ………………………………  از سوي تيمهاي شركت كننده .
ل : پُر كردن فرم تعهّد عدم دوپينگ .
م : لازم به ذکر است کلیه مدارک می بایست غیر مخدوش بوده و کپی آنها می بایست در دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شوند.
ماده 31: باشگاه هايي كه مسابقات در شهر آنان و يا در شهري كه مورد نظر آنان يا فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام  باشد برگــزار گردد ، ميزبان خوانده مي شوند .
ماده 32: باشگاه هاي ميزبان موظّف هستند امكانات و شرايط لازم جهت برگزاري مسابقات را با هماهنگي هيأت مربوطه به نحـو مطلوب در شهر خود فراهم آورند :
الف : سالن ورزش با وسائل استاندارد .                    

ب : وسيله نقليه با توجه به تعداد داوران و نمايندگان فدراسيون .
ج : اسكان و تغذيه مطلوب و مناسب براي داوران و نمايندگان فدراسيون .
د : رعايت كامل ادب و نزاكت و ميهمان نوازي از سوي ميزبان .
هـ : وجود تماشاگران كه از هرگونه اهانت به ميهمانان خود داري نمايند .
و : فراهم نمودن امكانات لازم جهت رعايت واجبات اسلامي .
ز : رعايت نظافیت و بهداشت كامل در ارائه وسايل و امكانات ياد شده .
ح : تهيّه ترازوی  الكترونيكي جهت سر وزن رسيدن ورزشكاران در خوابگاه و  سالن مربوطه .
ماده 33: همكاري لازم باشگاه ها با اداره هاي ورزش و جوانان و هيأت هاي بدنسازی و پرورش اندام  شهر خود الزامي مي باشد .
ماده 34: اجراي دستورالعمل هاي فدراسيون توسّط باشگاه الزامي مي باشد .
ماده 35: پرداخت جرائم اعلام شده از سوي كميته انضباطي بابت انجام تخلفات از سوي ورزشکار ، كادر اجـرايي ، تماشاگران و غيــره توسّط باشگاه الزامي مي باشد .
ماده 36: همكاري لازم با فدراسيون در جهت نصب پلاكارد  و آگهي تبليغاتي در محّل انجام مسابقات الزامي مي باشد .
تبصره : باشگاه حقّ نصب پلاكارد و آگهي تبليغاتي در محّل انجام مسابقات بدون همــــاهنگي و دستورالعمـل كتبي فدراسيــــون را دارا نمي باشد .
ماده 37: پيش بيني محّل مورد نياز تمرين تيمهاي ميهمان براي فقط روز قبل از مسابقات با هماهنگي هيأتهاي مزبور الزامي است .
ماده 38: پيش بيني وسائل كمكهاي اوّليه ، پزشك و آمبولانس در محّل برگزاري مسابقات الزامي است .
ماده 39: پيش بيني محّل مناسب جهت تشكيل جلسات و كنگره قبل از مسابقات الزامي است .
ماده 40: باشگاه هاي ميزبان مي توانند نسبت به تأمين محّل اسكان تيم ميهمــان در صورت درخـــواست و پــرداخت هـزينه توسط  باشگاه ميهمان اقدام نمايند . ( اين امر توافقي و دو جانبه است )
تبصره : تيم ميهمان بايستي مراتب درخواست اسكان خود را حداقّل يك هفیته قبل از شروع مسابقــه بصورت كتبي به باشگاه ميزبــان اعلام نمايد و مبلغ محل اسکان را به حساب میزبان واریز نماید .
ماده 41: باشگاه موظّف است كليّه تعهدات خود را نسبت به فدراسيون ، ورزشكار ، كادر اجرايي و مـراجع ذيربط در زمان مقـــرّر انجام دهد.

فصل پنجم  : وظايف ورزشکاران  و كادر اجرايي تيم ها
ماده 42: ورزشكاران و كادر اجرايي از اركان اصلي انجام مسابقات ليگ باشگاه هاي كشور مي باشند و موظّف هستند جهت انجام بهينـه مسابقات ليگ وظايف مربوط به خود در قرارداد و آئين نامه ها و ضوابط فدراسيون را به بهترين نحو انجام دهند .
ماده 43 : ورزشکاران  و کادر اجــرائی موظفند در طول برگزاری مسابقات شئونــات اخلاقی و اجتماعی هماهنگ با ارزشهای اسلامی را رعایت نمایند ، در صورت مشاهده موارد غیر اخلاقی و اجتماعی کمیته انضباطی فدراسیون با اشد مجازات با متخلف برخورد می نماید .
ماده 44: ورزشکاران  و کادر اجرائی موظف هستند به محض امضاء قرارداد و ثبت آن در فدراسیون بدنسازی و پـرورش اندام  نسبت به انجام تعهدات مندرج در قرارداد فی مابین به نحو مطلوب اهتمام ورزند .

ماده 45: ورزشکاران و کادر اجرائی موظفند در  صورت درخواست فدراسیون بـدنسازی و پـــرورش اندام در وقت اعلام شده از طریق باشگاه و هماهنگی با مسئولین آن در محل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام حضور  یابند .
ماده 46: هیچ یک از ورزشکاران و کادر اجرائی حق ندارند بدون هماهنگی باشگاه و فدراسیـــون بــدنسازی و پـــرورش اندام نسبت به استفاده از علایم تبلیغاتی بر روی لباس مسابقه خود در جریان مسابقات لیگ باشگاههای کشور اقدام نمایند .
ماده 47 : ورزشکاران  و یا کادر اجرایی موظفند چنانچه تیم ملی پاورلیفیتینگ  در هر رده بوجود وی احتیاج پیدا کرد با همــاهنگی باشگاه سریعاً خود را به مربیان تیم ملی معرفی نمایند .

فصل ششم  : نقل و انتقالات  ورزشکاران  و مربیان
ماده 48 : مسئولیت نقل و انتقال در باشگاههای حاضر در لیگ به عهـده  کمیتـه پـاورلیفیتینگ فـدراسیـون بـدنسازی و  پـرورش اندام  می باشند .
ماده 49 : هر گونه نقل و انتقالات ورزشکاران  و کادر اجرائی در سطح باشگاههای کشور بر اساس عقد قرارداد بین  بـاشگاهها با رعایت دستورالعملها و ضوابط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام صورت می گیرد .
ماده 50 : فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام دستورالعمل حاوی نکات مختلف از جمله حداکثر نفرات تشکیل دهنـــده هر تیم ، شرایط سنی ، تعداد نفرات ورزشکار  و مربی خارجی مجاز در تیمها را برای اطلاع باشگاهها اعلام می نماید .
ماده 51 : فصل نقل و انتقالات  فروردین و اردیبهشت ماه هر سال میباشد .
تبصره : هر گونه تغییر احتمالی در زمان نقل و انتقالات توسط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام می گردد .
ماده 52 : باشگاهها میتوانند 16 ورزشکار  ، یک سرپرست ، یک  مدیرتیم ، سرمربی، مربی،کمک مربی ، پــزشک، ماساژور ، تدارکات و مسئول فنی و 4 ورزشکار  در فصل نقل و انتقالات برای تیم خود برگزیده و به فدراسیون اعلام نمایند .
ماده 53 :باشگاهها موظف به اعلام و اخذ کارت 8 ورزشکار  تا قبل از شروع مسابقات میباشند .
ماده 54 : از تاریخ ارائه مدارک و عقد قرارداد در فدراسیون تا زمان مسابقه ، دو  هفیته فاصله زمانی می بایست باشد.
ماده 55 : عقد قرارداد با ورزشکار و یا کادر اجرائی که قراردادی با باشگاه دیگر نداشته باشند در فصل نقل و انتقالات بلامانع میباشد ، در غیر اینصورت رضایت باشگاه تحت قرارداد می بایست صورت گیرد .
ماده 56 : چنانچه ورزشکار  یا مربی قبل از پایان قرارداد بخواهد به باشگاه جدیدی منتقل گردد ملاک تـراضی دو باشگاه و ورزشکار و یا کادر اجرائی با ضوابط فدراسیون خواهد بود .
ماده 57 : در نیم فصل مسابقات امکان جابجایی موقت دو ورزشکار از یک باشگاه به باشگاه دیگر به همراه رضایت نـامه از باشگاه تحت قرارداد با توجه به ضوابط فدراسیون میباشد .
ماده 58: چنانچه سقف تعیین شده  برای تعداد نفرات در همان ابتدای شروع فصل توسط باشگاه  پر شده باشد آن باشگاه تا پایان فصل نمیتواند اقدام به عقد قرارداد با ورزشکار  جدید نماید .
ماده 59 : باشگاه میتواند تنها 2 ورزشکار  خارجی را در اختیار بگیرد و در هر مسابقه از وجود آنها بهره بگیرد .
تبصره : انتخاب مربی خارجی منوط به مربیگری در سطح ملی کشوری بلامانع است و مربی می بایست دارای گــواهی فعـالیت ملــی از کشور خود باشد .

ماده 60 : چنانچه زمان قرارداد مربی یا ورزشکار  پایان یافیته باشد در این حالت و تحت هر شرایطی مـربی یا ورزشکار آزاد  شنـــاخته می شود  و در این وضعیت میتواند با باشگاه جدید قرارداد  منعقد نماید .
ماده 61 : باشگاهها و ورزشکاران  و کادر اجرائی میتوانند قرارداد یک ساله ، دو ساله و یا سه ساله منعقد نمایند .
تبصره : منظور از قرارداد سالانه فصل مسابقات میباشد .
ماده 62: هر باشگاه می بایست 10% از قرارداد ورزشکاران  را به هیـأت مربوطه استـــان  خود و 10% دیگر را به کمیتــه پـــاورلیفیتینگ فدراسیون تعلق دهد . 

ماده 63 :چنانچهباشگاهبهدلایلیمنحلگرددیاتیمورزشیخودرامنحلنمایددرانتهایفصلمــربیوکادراجـرایییاورزشکار آنآزادشناختهمیشودواگردرفواصلمسابقاتانحلالصورتگیردفدراسیونبدنسازی و پرورش اندامتصمیمگیرندهخواهدبود .
ماده 64 : انتقالموقتورزشکاران ویاکادراجراییباتراضیدوباشگاهوتوافقطرفینبطورموقتبرایحـداقلنیمفصلیاحداکثــر
 یکفصلمسابقاتیمیتواندصورتگیرد،درصورتیکه :
اولاً : تعدادورزشکاران  وکادراجراییباباشگاهبهقوتخودباقیماند.
ثانیاً : اصلقراردادقبلیورزشکار  وکادراجراییباباشگاهبهقوتخودباقیماند .
ماده 65 : نقل و انتقال ورزشکار  ايراني و خارجي با باشگاههاي ديگر كشورها با تراضي دو باشگاه صرفاً از طريق فدراسيون 
بــدنسازی و پرورش اندام  و بر اساس مقررات بين المللي و ضوابط فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام صورت گيرد.
ماده 66 : باشگاه خارجي كه يك ورزشکار ايراني را به عضويت مي پذيرد يا با او قرارداد منعقد ميكند موظف است 10% مبلغ قــرارداد را به فدراسيون 
بدنسازی و پرورش اندام  ايران پرداخت نمايد .
ماده 67: باشگاه در موارد زير در حين مسابقات فصل ميتواند با تأييد فدراسيون 
بدنسازی و پـرورش اندام  ، ورزشکار  آزاد و يا فقط يك ورزشکار باشگاه ديگر را با تراضي باشگاه مربوطه به طور موقت براي يك فصل يا بيش از آن با عقد قرارداد به خدمت درآورد و جايگزين ورزشکار  كند كه با توجه به موارد زير آن ورزشکار را از دست داده باشد .
1: فوت ورزشکار
2: آسيب ديدگي و  يا نقص عضو ورزشکار با تأييد فدراسيون پزشكي و فدراسيون 
بدنسازی و پرورش اندام به نحوي كه قـادر به انجام مسابقه تا يك سال يا يك فصل نباشد .
3: بيماري غير قابل علاج به تأييد فدراسيون پزشكي و فدراسيون 
بدنسازی و پرورش اندام
4: به دليل ساير مواردي كه منجر به عدم امكان حضور ورزشکار  در مسابقات گردد و به تأييد فدراسيون
بـــدنسازی و پـرورش انـدام برسد.
ماده 68: باشگاهها ميوانند با ورزشکاران  زیر 18 سال ( حداقل سن 14 سال)  با اخذ رضايت نامه ولي قانوني  كه در دفیتر اسناد رسمي گـواهي امضاء شده باشد قرارداد منعقد نمايد .
ماده 69 : هر مبلغي كه با توافق باشگاه ورزشکار در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر است و ساير توافقهای جانبي فاقد اعتبــار ميباشد مگر در قرارداد قيد گردد . در صورت مشاهده تخلف 25% از كل قرارداد و توافقهاي جانبي به عنوان جريمه از سوي باشگاه به فدراسيون 
بدنسازی و پرورش اندام  پرداخت مي گردد .

ماده 70 : چنانچه قرارداد تنظيمي رسماً در فدراسيون بدنسازی و پـرورش اندام ثبت نشده باشد و يا تــأييد نگردد حضور ورزشکار  در باشگاه و تيم مربوطه غير مجاز تلقي مي شود .
ماده 71: كليه مالياتهاي احتمالي قراردادها با تعهد و توافق ورزشکار  و باشگاه خواهد بود .
ماده 72 : مدت قرارداد براي ورزشکاران ليگ قهرماني باشگاههای كشور حداقل يكسال در يك فصل و حداكثر 3 سال در سه فصل خواهد بود .
ماده 73: براي ورزشکاران خارجي مدت قرارداد فقط يك سال ( يك فصل ) ميباشد و با تـوافق طـرفين حق تمديد بعد از انقضاء مــدت قرارداد امكان پذير است .

فصل هفیتم : تعهدات  باشگاه  نسبت  به  ورزشکاران  و كادر اجرائي
ماده 74: باشگاه موظف است تعهدات مالي خود نسبت به ورزشکاران  و كادر اجرائي را بر اساس توافق في مابين پرداخت نمايد .
ماده 75:‌باشگاه موظف است ورزشکاران  را در برابر فوت، سوانح ، صدمات و نقص عضو و هر گونه بيماري ناشي از مسابقات يا تمرينات يا به هنگام مسافرتهاي داخل و خارج از كشور از طريق فدراسيون پزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا بيمه آزاد بيمـه نمـوده و ضميمـه قرارداد شود .
ماده 76: باشگاه موظف است نسبت به آگاه نمودن ورزشکار  و كادر اجرائي به مفاد مندرج در آئين نــامه داخلي بــاشگاه و مصوبـــات فدراسيون با اخذ امضاء واثر انگشت سبابه اقدام نمايد .
ماده 77: باشگاه موظف است وسايل ورزشي و ايمني لازم جهت تمرينات و مسابقات براي ورزشکاران  را به رايگان فراهم سازد .
ماده 78: باشگاه موظف است در صورت مصدوميت ورزشکاران  ناشي از مسابقات ، تمــرينات و مسافرتهاي مربوط به مسابقــه وظايف مطروحه در قرارداد را به انجام برساند و بالعكس در صورتي كه اين مصدوميت خارج از مــوارد ياد شده و در اثر موارد خارج از نكات ياد شده باشد ورزشکاران حق ادعاي مزاياي مربوطه را نخواهند داشت .
ماده 79: هر گاه ورزشکاران  و كادر اجرائي از مسابقه يا مسابقاتي محروم گردند باشگاه ميتواند مزاياي مدت محــروميت  را پــرداخت نمايند و نيز ميتوانند علاوه بر عدم پرداخت ، تنبيهات انضباطي لازم را مشروط بر آنكه قبلاً به اطلاع ورزشكار رسانـده شده باشد  اعمال نمايد .

فصل هشتم : تعهدات ورزشکاران  و كادر اجرائي نسبت  به  باشگاه
ماده 80 : ورزشکاران و كادر اجرائي قبل از اتمام مدت قرارداد حق ندارند با باشگاه ديگري مـوافقت نامه اي امضاء نمايند مگر با تـوافق باشگاه با باشگاه جديد و اعمال ضوابط فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام.
ماده 81: ورزشکاران  و كادر اجرائي نمي توانند در طول زمان قرارداد بدون اجــازه باشگاه در تمـرينات باشگاه ديگر و يا در مسابقــات رسمي و يا غير رسمي باشگاههاي ديگر تحت هر عنوان شركت نمايند در اين صورت بـــاشگاه ميتواند بـر اساس آئين نــامه خود و يا درخواست ازكميته انضباطي فدراسيون جرائمي براي متخلف درخواست نمايد .
                                                                             

ماده 82: ورزشکاران و كادر اجرائي موظف هستند در كليه برنامه های فرهنگی ،  جلسات تمرين و مسابقه و مسافــرتهاي ورزشي كه به طور عرف و منطق برنامه ريزي شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولين و مربيان را اجرا نمايند و در صورت استنكاف بـاشگاه ميتواند طبق ضوابطي كه قبلاً تعيين و اعلام شده باشد تنبيهات انضباطي براي متخلف اعمال نمايد و در غيـــر اينصورت از كميتــه انضباطــي فدراسيون تقاضاي مجازات براي متخلف مي نمايد .
ماده 83: در صورتي كه ورزشکاران  و كادر اجرائي به هر دليل ممنوعيت عقد قرارداد داشته و قـــرارداد امضاء نمايند موظف هستند برابر درخواست باشگاه كليه وجه اخذ شده را باز پرداخت نمايند و با اطلاع باشگاه شمول مجازات كميته انضباطي فدراسيون خواهند گرديد .
ماده 84: در صورتيكه ورزشکاران  و كادر اجرائي بر اساس مفاد قرارداد آئين نامه داخلي باشگاه يا ضوابط فدراسيون عمل ننمايند باشگاه و يا فدراسيون ميتواند براي احقاق حقوق خود از طريق كميته انضباطي فدراسيون اقدام كند و از فدراسيون تقاضاي محروميت و  مجازات مالي خاطي را نمايد در اين صورت به تشخيص كميته انضباطي ورزشکار و يا كادر اجرائي از مزاياي مندرج در مفاد قرارداد  محروم  و  يا به محروميت از عقد قرارداد با باشگاه ديگر حداكثر تا 2 سال و همچنين جريمه نقدي محكوم مي گردد .
ماده 85: ورزشکاران و كادر اجرائي حق ندارند همزمان با چند باشگاه قرارداد امضاء نمايند و در صورت بروز چنين خطايي و با درخواست باشگاه ، كميته انضباطي با در نظر گرفیتن سوابق محروميت و يا مجازات هايي براي متخلف در نظر مي گيرد.
ماده 86: مفاد كليه قراردادهاي داخلي و غيره تا پايان مدت اعتبار  خود باقي است و ملاك قضاوت در  كميته انضباطي  فدراسيون  ميباشد مگر اينكه خلاف شرع و قانون تنظيم گرديده باشد .
ماده 87: مسائل  پيش بيني نشده  احتمالي كه در كوران مسابقات و … بروز خواهد كرد و  توسط  نمايندگان  فدراسيون  و  يا  بر  اساس گزارش مديران باشگاه اعلام گردند توسط كميته پاورلیفیتینگ با هماهنگی فدراسیون  بررسي و منتهي به صدور حكم لازم الاجرا ميباشد.

فصل نهم : وظايف هيـأت هاي بدنسازی و پرورش اندام
ماده 88: اجراي كليه موارد اعلام شده از سوي فدراسيون
ماده 89: برگزاري مسابقات طبق مقررات بين المللي و همكاري لازم با نمايندگان و داوران اعزامي فدراسيون
ماده 90: انعكاس كليه آئين نامه ها و بخش نامه هاي فدراسيون 
بدنسازی و پرورش اندام  به باشگاههاي مربوطه
ماده 91: همكاري در مورد رفع مشكلات باشگاهها در زمينه تأمين وسايل و لوازم مورد نياز
ماده 92: همكاري و ارائه خدمات به تيمهاي ميهمان از قبيل سالن تمرين و غيره
ماده 93: ارتباط  و هماهنگي لازم با فدراسيون 
بدنسازی و پرورش اندام  و اداره كل ورزش و جوانان  استان
ماده 94: نظارت بر باشگاههاي شركت كننده در ليگ از هيـأت مزبور
ماده 95: هيـأت ها موظفند با برنامه ريزي  صحيح به نحوي عمل نمايند كه نمايندگان فدراسيــون اشراف كامل به انجــام  وظايف خود داشته باشند .

فصل دهم : وظايف نماينده فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام
ماده 96: حضور د رمحل مسابقه، حداقل 5 ساعت قبل از شروع مسابقه
ماده 97: بررسي و هماهنگي لازم در زمينه آمادگي محل مسابقه و پرسنل فني و اجرائي
ماده 98: كنترل ليست اسامي و كارت  ورزشکاران  و كادر اجرائي تيمها و ممانعت  از حضور افراد غیر مجــاز كه فاقد  كارت  صادر  شده از فدراسيون ميباشند .
ماده 99: اجراء و نظارت كامل بر مراسم وزنكشي
ماده 100: نظارت بر قضاوت كليه داوران و كادر اجرائي برگزاري مسابقات
ماده 101: همكاري با ساير مسئولان محلي در زمينه حسن اجراي مسابقات
ماده 102:اتخاذ تصميم مناسب در كليه اتفاقات و موارد به وجود آمده با توجه به شرايط و در نظر گرفیتن خط مشي فدراسيون 
بدنسازی و پرورش اندام
ماده 103: ارائه گزارش مسابقات به فدراسيون 
بدنسازی و پرورش اندام
ماده 104: ارجاع شكايات مطروحه از سوي مسئولان تيمها به فدراسيون با توجه به ضوابط كميته انضباطي
ماده 105: نظارت مستقيم از بدو ورود تيم ميهمان بر كليه امور دو تيم

فصل یازدهم : وضع قهرمانان تيم ملي
ماده 106: اهميت دادن به تيم ملي در هر كشور سرلوحه و مبناي حركت در راستــاي مــوفقيت در هر رشته ورزشي قرار دارد . بنابراين باشگاهها در مورد ورزشکاران حاضر در اردوي تيم ملي بايد بطور كامل با سياستهاي كلان فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام  هماهنگ اقدام نمايند .
ماده 107 : شرایط ورزشكاران  حاضر در اردوی تیم ملی و اوزان آنها  در ابتدای فصل و سال ورزشی توسط مربیان تیم ملی و فدراسیون مشخص می گردد و باشگاهها فقط با هماهنگی مربیان تیم ملی و فدراسیون در اوزان یاد شده از آنان استفاده می نماید در غیر اینصورت طبق تصمیمات کمیته انضباطی با آنان برخورد می شود .
ماده 108 : اختیارات مربی تیم ملی در ارتباط با ورزشکاران تیم ملی دارای اولویت است .
الف ) در مورد ملی پــوشان با توجه به مسابقات جهانی ، آسیایی و … نظر مربی تیم ملـی در اولویــت قرار دارد و نظر فدراسیون در این ارتباط و هماهنگی با باشگاه لازم الاجراء میباشد .
ب ) قهرمان ملی پوش به فردی اطلاق می شود که طبق لیست اعلام شده از فدراسیون در اردوی تیم ملی حضور داشته باشد .
ج ) در صورتی که فردی از اردوی تیم ملی خارج شود دیگر جزء نفرات تیم ملی به شمار نمیرود .
ماده 109: تعداد ملی پوشان در هر تیم منوط به نظر  کمیته پاورلیفیتینگ فدراسیون قبل از هر فصل از مسابقات میباشد .
ماده 110: به خاطر شرکت تیم ملی در مسابقات مختلف و یا به هر علت دیگر که سرمــربی تیم ملی صلاح بداند ورزشکاران  تیم ملــی قادر به حضور در مسابقه نباشند باشگاه می بایست از افراد ذخیره و جایگزین استفاده نماید .
ماده 111: درآمد حاصله از بلیط فروشی به تیمهای میزبان تعلق خواهد گرفیت .
                                                                                       
ماده 112: کلیه هزینه های رفیت و برگشت و اسکان و تغذیه و غیره به عهده باشگاههای شرکت کننده میباشد .
ماده 113: هزینه رفیت و برگشت  و حق الزحمه نمایندگان و داوران اعزامی از  محل پیش بینی  پرداخت باشگاههای شرکت کننده توسط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام  پرداخت می شود .
ماده 114: هزینه تغذیه و پذیرایی ، اسکان نمایندگان و داوران اعزامی در زمان اقامت در شهر محل مسابقات به عهده میزبان میباشد .
ماده 115: هزینه کلیه پرسنل اجرائی ، فنی انتظامی و خدماتی مسابقات به عهده میزبان میباشد .

فصل دوازدهم : مسائل انضباطی
ماده 116 : مسائل انضباطی ، اعتراضات رسیده و شکایات ارسالی در کمیته انضباطـی مطرح و تصمیم  مقتضی توسط کمیتـه انضباطـی گرفیته می شود و سایر تیمها ملزم  به رعایت و اجرای آن میباشد .
ماده 117: اعتراضات می بایستی ظرف 48 ساعت پس از انجام مسابقه همراه با …………………….. ریال تحویل فدراسیون یا نماینده آن شود .
ماده 118 : هر یک از اعضاء و تیمها و کادر اجرایی با عوامل اجرایی چنانچه مشکل انضباطی داشته باشند موظفند در زمــان تعیین  شده در کمیته انضباطی حضور یابند .
ماده 119 : در صورتیکه پرونده جهت بررسی در  کمیته  انضباطی باشد کمیته انضباطی میتواند  تا صدور  رأی ،  متخلفین  را از شرکت در مسابقات منع نماید و جلسه کمیته انضباطی می بایست در اسرع وقت برگزار گردد .
ماده 120: مسئولین و مدیران تیمها مسئول مستقیم رفیتار و مسائل انضباطی اعضاء تیم خود می باشند .
ماده 121: موارد و مسائل انضباطی دوپینگ طبق قوانین بین المللی و نظر کمیته انضباطی نسبت ورزشکار  و  مربی  باشگاه  متخلف اعلام می گردد .

فصل سیزدهم : موارد پیش بینی نشده
ماده 122: چناچه مواردی در آئین نامه پیش بینی نشده باشد کمیته لیگ با هماهنگی با کمیته مربوطه و  تأیید  ریــاست  فدراسیون اعلام نظر خواهد کرد .

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *