پزشكي ورزشي, درمان بیماری

چگونه گردن درد ایجاد میشود؟

عوامل ایجاد گردن درد،روش های پیشگیری و درمان

به طور معمول گردن درد به دو علت رخ میدهد. علت چگونه گردن درد ایجاد میشود؟ اول “ضربه شالقی” است که عامل اصلی آن حرکت ناگهانی گردن به جلو هنگام تصادف اتومبیل است.اما عامل دوم که بسار شایع است به نحوه قرارگیری گردن در وضعیت نامناسب مربوط میشود. سالمت گردن، که در باالی ستون فقرات قرار دارد، به قوسهای ستون فقرات در پایین آن و وضعیت قرارگیری سر بستگی دارد. درد عضالت گردن ممکن است ناشی از سفیتی و گرفیتگی این عضالت باشد:  عضالت اسکالن : سه جفیت عضله در پهلوی گردن که آن را میچرخانند.

عضالت ساباکسیپیتال:چهار جفیت عضله در پشت گردن که سر را میچرخانند.

عضالت پکتورالیس کوچک: یک جفیت عضله مثلثیشکل باریک که در بخش باالیی قفسه سینه.

عضالت لواتور اسکاپوال: یک جفیت عضله که در پشت و پهلوی گردن قرار دارند و به استخوان ترقوه متصل میشوند. اگر گردن و ستون فقرات به طور مناسب در راستای هم قرار نگرفیته باشند، گردن ممکن است در معرض آسیب قرار گیرد یا دیسکهای بین مهرههای گردنی در نتیجه فشار مداوم دچار تحلیلرفیتگی شوند. شایعترین وضعیتی که باعث گردندرد میشود، جلوافیتادگی شانه و گردن است؛ در این وضعیت خمیدگی گردن به جلو، سر را در جلوی شانهها قرار میدهد. این وضعیت سر به مشکالت متعددی منجر میشود:

کشش به جلویی که وزن سر ایجاد میکند، بر مهرههای بخش پایینی گردن فشار میآورد، و باعث تحلیلرفیتن دیسکهای بینمهرهای و سایر مشکالت تحلیلبرنده )دژنراتیو( گردنی میشود.

این وضعیت همچنین باعث میشود عضالت بخش باالیی گردن به طور مداوم در حالت فعالیت بیش از حد باشند تا کشش سنگینی سری را که به جلو خم شده است،خنثی کنند.

این وضعیت اغلب با جلوافیتادگی شانهها و گرد بودن بخش باالیی پشت همراه است که نه تنها مشکالت گردن را تشدید میکند، بلکه باعث درد شانه هم میشود. هر چه زمان بیشتری را در وضعیت سر جلوافیتاده قرارداشته باشید، احتمال بیشتری وجود دارد که دچار مشکالت گردن و شانه شوید. بخشی از گردن که به خصوص به وضعیت جلوافیتادگی سر حساس است، بخش پایینی گردن است که درست باالی شانه قرار دارد.مهرههای بخش پایینی گردن )مهرهای پنجم و ششم گردنی( ممکن است در نتیجه کشش مداوم سنگینی ناشی از جلوافیتادگی سر، بر روی هم به سمت جلو یا پهلو لغزش پیدا کنند. وارد آمدن این فشار به مهرههای پایینی گردن به خصوص برای افرادی که کارشان طوری است که در طول روز باید به طور مداوم به جلو یا پایین نگاه کنند، مانند داروسازان که باید قرصها را بشمارند یا اوپراتورهای کامپیوتر که باید مداوما به صفحه کامپیوتر نگاه کنند، مشکلآفرین است. فشار طوالنیمدتی واردشده بر مهرها در نتیجه جلوافیتادگی سر نهایتا باعث تحریکشدن رویههای مفصلهای کوچک و نیز رباطها و بافیتهای نرم در گردن میشود. این تحریک ممکن است به گردندردی منجر شود که به سمت تیغههای شانه و بخش باالیی پشت تیر میکشد و بالقوه میتواند مجموعهای از عوارض را ایجاد کند، از جمله:

ایجاد “نقاط ماشهای” در عضالت: نقاط به شدت حساس بر روی عضله که در لمس دردناک هستند و دامنه حرکت عضله را محدود میکنند.

مشکالت ناشی از تحلیلرفیتگی دیسک بینمهرهای که بالقوه ممکن است به بیماری تحلیلرفیتگی دیسکهای گردنی، آرتروز )استئوآرتریت( گردن یا بیرونزدگی دیسک بینمهرهای گردن بینجامند.

راه های پیشگیری از درد گردن بیشتر گردن دردها در اثر بد نشستن و بد قرار دادن گردن موقع کار است.با اعمال تغییرات ساده در زندگی روزمره خود می توانید از بروز این درد جلوگیری کنید: 1 -اگر برای مدت زمان طوالنی با کامپیوتر کار می کنید یا مسافیت طوالنی رانندگی می کنید، بین کار یا رانندگی خود به طور متناوب کمی استراحت کنید. سر خود را باالی ستون فقرات خود نگه دارید و از خم نگه داشتن طوالنی آن خودداری کنید تا کشیدگی عضالت گردن کم شود. سعی کنید دندان هایتان را به هم نسایید. 2 -موقع کار کردن با کامپیوتر، میز کار، صندلی و مانیتور خود را طوری تنظیم کنید که مانیتور هم سطح چشم های شما باشد. کف پاها را روی زمین یا روی زیر پایی طوری قرار دهید که زانوها کمی باالتر از لگن باشد. ساعد دست هایتان را روی دسته صندلی قرار دهید. 3 -موقع صحبت کردن با تلفن، گوشی تلفن را بین شانه و گوش های خود قرار ندهید. اگر خیلی از تلفن استفاده می کنید )مثل منشی ها( از هدفون استفاده کنید. 4 -اگر پشت میز کار می کنید، به طور متناوب بدن خود را کش و قوس دهید. شانه های خود را باال و پایین ببرید. شانه هایتان را به طرف داخل بدن بکشید و سپس رها کنید. هر کدام از شانه های خود را به طور متناوب پایین ببرید و همزمان با آن سر خود را به آرامی به طرف شانه ای که پایین رفیته خم کنید تا عضالت گردن شما کشیده شوند. البته یادتان باشد این حرکات را به آرامی انجام دهید )نه با شدت و سرعت( تا از گرفیتگی عضالت گردن و شانه جلوگیری شود. 5 -از خوابیدن روی شکم خودداری کنید. این نوع خوابیدن، فشار زیادی به گردن وارد می کند. از بالش مناسبی برای خوابیدن استفاده کنید تا انحنای طبیعی گردن را حفظ کند. 6 -کشش مناسب عضالت قفسه سینه و عضالت اطراف و پشت بازو باعث قرار گرفیتن صحیح گردن روی بدن می شود.

درمان های خانگی 1 -مصرف داروهای مسکن ایبوپروفن و استامینوفن. 2 -گرم و سرد کردن محل درد: با گذاشتن یک کیسه یخ )یا گذاشتن چند قطعه یخ در بین پارچه( به مدت 20 دقیقه روی محل درد، التهاب کاهش می یابد. این کار را چند بار در روز انجام دهید. یا به جای گذاشتن یخ، یک کیسه آب گرم روی محل درد قرار دهید یا دوش آب گرم بگیرید. گرما، عضالت دردناک را شل می کند، ولی ممکن است التهاب و درد را بدتر کند، پس با احتیاط از گرما استفاده کنید. 3 -استراحت کردن: چند بار در طی روز دراز بکشید تا گردن استراحت کند و از سنگینی سر خالص شود. ولی از استراحت طوالنی بپرهیزید، زیرا باعث خشکی و سفیتی عضالت گردن می شود. 4 -کشش آهسته گردن: گردنتان را به آرامی به یک طرف خم کنید و 30 ثانیه نگه دارید. تا جایی که درد اجازه می دهد گردن تان را به اطراف بکشید. این کار، درد را کمی آرام می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *