16بادی کلاسیک کار و 26 پرورش اندام کار به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند

x