اسامی شرکت کننده گان مردان آهنین

۲۷شرکت کننده در رقابت های مردان آهنین امسال ۹۱ مشخص شد. مهدی مختاری ( رئیس کمیته قویترین مردان کشور ) ضمن اعلام این خبر، افزود: در مسابقاتی که روزهای ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه آ...

ادامه مطلب