چند نکته براي افزايش حجم بازو

هيچ وقت جلو بازو را با پشت و پشت بازو را با سينه تمرين نکنيد : اجراء تمرين براي عضلات جلو بازو بلافاصله بعد از تمرين عضلات پشت و پشت بازو بلافاصله پس از اجراء تمرين بر...

ادامه مطلب