نتایج مسابقات فیزیک کشوری قم

تک اندام: مسابقات فیزیک قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی با حضور شرکت کننده های زیادی انجام شد در حین مسابقه از طرف علی مرادی ۱۰ سکه بهار ازادی به امید جبلی داده شد. مرادی م...

ادامه مطلب