فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام : حمزه هوشمند جاي پور علي فرد نشست.

تک اندام : بعد از پیوستن فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران به فدراسیون IFBB جایگاه نایب رییسی ناصر پورعلی فرد در آسیا از دست رفیت . اما امسال در جریان برگزاری مسا...

ادامه مطلب