پورعلی فرد:ایران میزبان مسابقات بن ویدر”پیشگامی در مبارزه با دوپینگ”

تک اندام : پورعلی فرد, رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با تاکید به این نکته که پایه و اساس فعالیت های ما براساس فرمایشات مقام معظم رهبری است، مبانی کار این فدراسیون...

ادامه مطلب

پورعلی فرد:ایران میزبان مسابقات بن ویدر"پیشگامی در مبارزه با دوپینگ"

تک اندام : پورعلی فرد, رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با تاکید به این نکته که پایه و اساس فعالیت های ما براساس فرمایشات مقام معظم رهبری است، مبانی کار این فدراسیون ...

ادامه مطلب