مرا فلکس لوئیس صدا کنید

تک اندام : فلکس لوئیس بدنساز اهل انگلستان،حالابالاترین قله 212 پوندی جهان را چندسالی است تسخیرکرده در این مقاله می گوید که چگونه قبل از تمرین به خودش انگیزه می دهد و به ب...

ادامه مطلب