مصرف مکمل ها در بدنسازان کلاسیک (بادی کلاسیک )

کربوهیدرات های تند هضم از جمله (دکستروز ومالتودکسترین) به سرعت هضم و جذب می شوند و به سمت عضلات خسته حرکت می کنند، جذب فیبرهای عضلات شده و به شکل گلیکوژن ذخیره می شوند ...

ادامه مطلب

مصرف مکمل ها در بدنسازان کلاسیک (بادی کلاسیک )

کربوهیدرات های تند هضم از جمله (دکستروز ومالتودکسترین) به سرعت هضم و جذب می شوند و به سمت عضلات خسته حرکت می کنند، جذب فیبرهای عضلات شده و به شکل گلیکوژن ذخیره می شوند ....

ادامه مطلب