گفت گو با کای گرین ساعت تمرین و باشگاه ایده آل

  گفت گوی کوتاه با کیا گرین در مورد ساعت تمرین و باشگاه ایده آل برای همه این امکان فراهم نیست که هرساعتی دلشان می خواهد تمرین کنند و مشغله های کاری اجاره نمی...

ادامه مطلب