با ورزش بدنسازی دیگر پیر نمیشوید

تک اندام : هر چه بیشتر پا به سن می گذاریم ،فعال بودن و تحرک داشتن ما بیشتر اهمیت یافیته و ضروری به نظر می رسد.شاید بتوان گفیت پیر شدن روندی است که ما درتسریع یا کاهش سرعت...

ادامه مطلب