با ورزش بدنسازی دیگر پیر نمیشوید

تک اندام : هر چه بیشتر پا به سن می گذاریم ،فعال بودن و تحرک داشتن ما بیشتر اهمیت یافته و ضروری به نظر می رسد.شاید بتوان گفت پیر شدن روندی است که ما درتسریع یا کاهش سرعت آ...

ادامه مطلب