اصول اولیه بدنسازی برای افرادی که تازه میخواهند بدنساز بشوند

مقدمه ای برای رفیتن افراد مبتدی به باشگاه های بدنسازی خواندن آن برای شما مفید خواهد بود 1-انجام تست و آزمایشهای پزشکی قبل از شروع تمرینات بدنسازی کلیه مربیان و ورزشکا...

ادامه مطلب