بدنسازی در پیری و میانسالی باعث سلامت جسمانی میشود

بدنسازی در پیری  عامل سلامت جسمانی افراد .   عدهاي پاهاي چاقي دارند. از سوي ديگر پاي عده*اي استخواني، كوتاه، بلند، قوي يا صاف است. به هر حال تفاوت ميان پاه...

ادامه مطلب