برنامه تمرینی حجمی با هدف عضله سازی

تک اندام : وقتی‌ که بحث از طراحی و تقسیم بندی یک برنامه تمرینی مطرح میشود همه ما با گزینه‌های زیادی روبرو هستیم. اگرچه هیچ برنامه تمرینی کامل نمی‌باشد اما یک برنامه مطلو...

ادامه مطلب

برنامه تمرینی قدرتی و حجمی بدنسازی WILD 20

تک اندام  : برنامه تمرینی قدرتی و حجمی بدنسازی WILD 20 ..... اوایل امسال بود که تصمیم گرفیتم یک برنامه برای پرس سینه طراحی کنم.این برنامه طوری طراحی شده بود که به بسیاری ...

ادامه مطلب

برنامه حجمی 10 هفیته ای بدنسازی

اگر دنبال افزایش حجم عضلانی هستید این مقاله ویژه  و برنامه حجمی بدنسازی را تا انتها دنبال کنید... افزایش حجم مستلزم تمرین شدید و استراحت کافی و تغذیه خوب میباشد,در مقاله ...

ادامه مطلب