عدم نتیجه گیری از دوره ی حجم و دلایل آن

تک اندام : بعد از مدتها یک دوره ی نون و آب داری را شروع کرده اید, تلاش خود را انجام داده اید ولی نتیجه ای دریافت نکرده اید! نگران نباشید شاید یک جای کار را اشتباه رفته ای...

ادامه مطلب