نفرات برگزیده گروه 212 پوندی مستر المپیا 2014

تک اندام : نفرات برگزیده گروه 212 پوندی مستر المپیا 2014 دوباره شاهده حضور قدرتمند بیت الله عباسپور (ایران)گروه 212 پوندی در این رقابت ها خواهیم بود این رقابت ها در ...

ادامه مطلب