بیت الله عباسپور قهرمان حرفه ای ایران در بستر بیماری

تک اندام : بیت الله عباسپور قهرمان حرفه ای ایران چند روزیست به علت ضعف در سیستم ایمنی بدن در بیمارستان بستری است. پزشکانی که وی را تحت درمان قرار داده اند علت بیماری ر...

ادامه مطلب