استفاده از متغیر‌های تمرینی مرتبط با افزایش سطح تستوسترون

️ هنگامی که بحث تمرینات با وزنه به میان میاید تحقیقات نشان داده است که تمرینات دارای حجم بیشتر (انجام تمرینات با شدت ۷۰-۸۵% یک تکرار حداکثر) میتواند سطح تستوسترون را به م...

ادامه مطلب