حضور بدنسازان ایرانی در۲ فدراسیون IFBB و WBPF

ورزشکاران بدنساز ایرانی در آینده نزدیک در رقابت های IFBB هم حضور خواهند یافت. در همین رابطه، مکاتباتی با رافائل (رئیس فدراسیون جهانی IFBB )صورت گرفته و فدراسیون مزبور ا...

ادامه مطلب

حضور بدنسازان ایرانی در۲ فدراسیون IFBB و WBPF

ورزشکاران بدنساز ایرانی در آینده نزدیک در رقابت های IFBB هم حضور خواهند یافت. در همین رابطه، مکاتباتی با رافائل (رئیس فدراسیون جهانی IFBB )صورت گرفته و فدراسیون مزبور از...

ادامه مطلب