تغذيه مختص افزايش حجم با كريگ ريچاردسون

انتخابهاي غذايي كريگ ريچاردسون براي ادامه رشد كريگ ريچاردسون از جمله افراد سخت رشد به شمار ميآيد، با اين حال توانست وزن عضلات خود را به مرز 100 كيلوگرم در مستر المپيا...

ادامه مطلب