آمادگی جسمانی چیست

تک اندام : آمادگی جسمانی به سلامت روح و جسم فرد گفیته میشود که در یک سری انجام کارها و تمرینات باید پتانسیل انجام آن حرکات را داشته باشد در زیر به مواردی که یک شخص برای آ...

ادامه مطلب