تمرینات شکم

تمرینات مخصوص شش تکه کردن شکم در کمترین زمان

تک اندام : تمرینات شش تکه کردن شکم در کمترین زمان نام حرکت                            ست                 تکرار            عضله تحت فشار      کرانچ چرخشی تعدیل...

ادامه مطلب