در بدنسازی تمرین ایستاده بهتر است یا نشسته؟

تک اندام : شما هم در باشگاه دیده‌اید که بعضی‌ها روی دوچرخه‌های ثابت نشسته‌اند، بعضی‌ها هم در کنار دستگاه‌ها و حتی بعضی‌ها هنگام تمرین با دمبل و در بسیاری از تمرینات، بصور...

ادامه مطلب