تمرینات با وزنه باعث چربی سوزی بیشتر میشود

تک اندام : نظریه عمومی کاهش وزن و چربی سوزی  بر این است که فرد باید حداقل به مدت ۱۵۰ دقیقه تمرین هوازی، ۵ روز در هفیته و تقریبا" 30 دقیقه در روز با شدت متوسط انجام دهد. د...

ادامه مطلب