آیا حرکات کششی هم بر رشد عضلانی تاثیر دارند؟

تک اندام : وقتی به عضله سازی فکر می کنید، مطمئنا انجام حرکات کششی اولین چیزی نیست که به ذهنتان خطور می کند. اما آیا می دانستید که حرکات کششی نقش بسیار مهمی در عضله سازی د...

ادامه مطلب